โครงการเวทีสภาสะท้อนปัญหาสุ่การพัฒนามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาได้ทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co)อีกทั้งยังเกิดการตระหนักถึงปัญหาด้านสิทธิและสวัสดิการที่กระทบกับนักศึกษาร่วมทั้งสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้มีโอกาสในการพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมทั้งให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตอบคำถามประเด็นปัญหาต่าง ๆที่นักศึกษาสงสัย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) นักศึกษาได้ทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co)จากกิจกรรมเสวนาในโครงการเวทีสภาสะท้อนปัญหาสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
2 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิทธิและสวัสดิการที่กระทบกับนักศึกษาร่วมทั้งสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาเกิดการตระหนักถึงปัญหาด้านสิทธิและสวัสดิการที่กระทบกับนักศึกษาร่วมทั้งสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมทั้งให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตอบคำถามประเด็นปัญหาต่าง ๆที่นักศึกษาสงสัย นักศึกษาได้มีโอกาสในการพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมทั้งให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตอบคำถามประเด็นปัญหาต่าง ๆที่นักศึกษาสงสัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยบนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยอีกทั้งยังได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสวัสดิการที่กระทบกับนักศึกษาและได้พบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมตามแผนขององค์กรนักศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินโครงการเวทีสภา2563
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินโครงการเวทีสภา2563
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/09/2563  - 30/09/2563 01/09/2563  - 23/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ