ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6005101310   นายชาคร   อุปละ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101375   นายวรพล   โชติจิรเดชากุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6006103367   ธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6014102319   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6103103326   นางสาวธนาพร   สอนหล้าวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6103103327   นางสาวนันทภัทร   เอี่ยมนอก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6103103329   นางสาวนุชนารถ   เครือสุวรรณวงษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6103103330   นางสาวปณิดา   พวงนิลน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6103104303   นางสาวขนิษฐา   ทองจอก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6103104305   นางสาวจันทิมา   เรือนคำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6105101311   นางสาวขัติยาภรณ์   บุญตะนัย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101322   นางสาวฐิตินันท์   ยะมัง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101323   นางสาวณัฏฐรินีย์   ธรรมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101324   นางสาวณัฐณิชา   อินสุยะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101327   นางสาวเดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101331   นายทัศนชัย   ชูศรีทอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101340   นายนคร   พึ่งสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101369   นายมนัสวิน   สิงห์อาจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101372   นางสาวยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101385   นายวิทยา   ยาวิไชย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101394   นายศิวัฒ   กงทอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101410   นางสาวเสาวลักษณ์   มีแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6106102307   นางสาวกรกนก   จันทร์เจนจบ : การตลาด 12ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 12ชั่วโมง
6106102375   นายพงศ์พันธ์   คำเขียว : การตลาด 12ชั่วโมง
6106102407   นางสาวลัดดาวรรณ   สุภากูล : การตลาด 12ชั่วโมง
6109101380   นางสาวสุนิชา   เหลืองวสุธา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6109101381   นางสาวสุภาวรรณ   การะเกตุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6114102347   นายพีรเดช   บุญยืน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6115123324   นางสาวณัฐชา   วาวแวว : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6204106332   นายสุวันไชย   ชุ่มพงษ์พันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6205101333   นายณัฐวุฒิ   อุปละ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205101356   นางสาวปานวรินทร์   อิ่นคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205101382   นางสาวศุภลักษณ์   กุหลาบ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6206102408   นางสาวสุตาภัทร   จันทร์ลอย : การตลาด 12ชั่วโมง
6209101308   นางสาวเกษวรินทร์   เขียวมณีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101321   นางสาวณัฐชยา   วงศ์บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101327   นางสาวดารารัตน์   กลิ่นขจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101328   นายตะวัน   ผิวทน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101335   นางสาวธนัชพร   ศิริพงศา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101337   นางสาวธวัลรัตน์   ใจปิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101399   นายธัมมภัทร์   ธาสุกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6214102330   นางสาวทิพยรัตน์   โยนิจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6214102331   นางสาวทิวาพร   คำษาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6214102332   นางสาวธนพร   เกษโสภา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6214102335   นางสาวนภาพร   แก้วใจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6215123301   นางสาวกมลกาญจน์   เสร็จซี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6215123343   นางสาวศศิเพ็ญ   ทองมี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6215123345   นางสาวศิริวรรณ   ตุงไธสง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6215123349   นางสาวสุพัชรีย์   กาติ้ง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6301101005   นายกิตติธัช   โทธะริน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101007   นายจุลจิตต์   วิเศษลา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101008   นางสาวเจนจิรา   สีเขียว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101010   นายชาญชัย   ทองดวง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101012   นางสาวณัฐถิณี   อินทะโณ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101022   นางสาวนุชสรา   วงษ์บุญรอด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101026   นางสาวปิยะธิดา   ทองประทีป : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101028   นายพัชวิทย์   พินพันธ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101031   นางสาวภัทราวดี   แก้วกุก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101032   นางสาวมนัสนันท์   นนทะกา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101041   นางสาวสกาว   ธนชัยพงศ์พันธ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101044   นางสาวสุกัญญา   อังสุภานิช : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101045   นางสาวสุภัสสร   อารีเอื้อ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101304   นายกัญจน์   แก้วแสนตอ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101311   นายดุริยะ   ชื่นสงวน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101312   นายเดชดนัย   กุลใจ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101313   นายเทพพารักษ์   นามวิจิตร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101314   นายธนกร   นิลคง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101315   นายธรณินทร์   สายปิ๋ว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101316   นายธีรศักดิ์   มามั่น : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101317   นายนนทชา   ใจพัฒนะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101318   นายนนธนรัฐ   สุขผล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101320   นายบุญชัย   แซ่ย่าง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101321   นายบุญทอง   เชาว์ภูมิมงคล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101322   นางสาวบุษกร   พนาพัฒน์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101323   นายปฏิพัทธ์   คิดอ่าน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101326   นางสาวพรสุดา   สมนาแซง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101328   นายภูมิพัฒน์   ตาติวงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101331   นายรักษ์   รอดรื้อผิด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101335   นายวชิรวิทย์   คำสุหล้า : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101336   นายวชิรวิทย์   บุญก้ำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101339   นางสาวศุลีพร   อยู่สุขสบาย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101341   นางสาวสุชิราภรณ์   นาเหนือ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101342   นายสุรยุทธ   บุตรดี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101344   นายอนันตชัย   บัวทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301101348   นายพงศ์พล   ดวงวงศ์พร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301122029   นายธีรภัทร์   วงษ์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6301122030   นายธีรภัทร   วงษ์เวทเทวันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6301122032   นายนริศ   พระวิเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6301122034   นายปกรณ์   ศรีวรรณุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6301122035   นายปฐมพร   ไชยรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6301122069   นางสาวสุมินตรา   กรกิ่ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6301122073   นางสาวอภัสรา   ธุระกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6303103307   นายเกริกฤทธิ์   เกษนาวา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6303103324   นางสาวปิญชาทิตย์   บัวอินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6303103328   นางสาวพัชรนันท์   โรจะนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6303103340   นายวรเมธ   ธิเสนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6303103356   นางสาวอรสินี   ปันไฝ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6303103359   นางสาวอัมพิกา   ปุกคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6303103360   นางสาวอินทิรา   หมื่นจำเริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6304101304   นายกรวิทย์   ประกาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6305101303   นางสาวกัญญาวีร์   คำภีระ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101304   นายกิตติพงษ์   ดีปุกเปียง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101308   นางสาวขวัญนภา   นิลพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101309   นายคณิสสร   คนเก่ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101311   นางสาวจิดาภา   บำรุงเจียม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101317   นายเจษฎา   พ่อชมภู : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101324   นายชินวัตร   สุวรรณโน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101336   นายณัฐวุฒิ   รติกาญจนสุขกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101337   นายดิศรณ์   เจริญแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101344   นางสาวธัญเรศ   งามแสงสิริทรัพย์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101345   นายธีรพงศ์   ปวงมาโล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101346   นายธีรภัทร์   เขียวแปน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101348   นายนรภัทร   ยุอินทร์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101349   นายนฤตย์   ทุนอินทร์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101352   นายนวัตกรณ์   โมตาลี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101353   นางสาวนัชธิกาน   สันชัย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101354   นายนันทวัฒน์   เครือทราย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101355   นายปกรณ์   สิงห์ปัญญา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101356   นางสาวปนัดดา   นพเก้า : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101357   นายประกาศิต   จอมพินิจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101358   นายประเสริฐ   ชาตรีวินิจทอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101359   นางสาวปราถนา   เกิดจันอัด : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101361   นางสาวปาจรีย์   จะแจ้ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101362   นายปารย์คณิน   เอี่ยมสมบัติ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101363   นางสาวปาริชาติ   สุขสมโชติ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101364   นางสาวปิยพัชร   เสี่ยงสอาด : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101365   นางสาวเปรมยุดา   วัฒกีเจริญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101366   นายพงศ์พิทักษ์   วังธิยอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101367   นางสาวพจวรรณ   ภิระลัย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101368   นางสาวพรทิพา   พรหมถา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101369   นางสาวพรนภา   บัวลี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101380   นางสาวภัทรวดี   แสนปงผาบ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101382   นายภาครินท์   พนมนิเวศน์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101383   นายภานุเดช   กองวี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101384   นางสาวภาวิดา   มูลเงิน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101385   นายภูวดล   ชัยกาวิล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101387   นายเมธาวี   สารพัตร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101389   นายยุทธภัณฑ์   มานาบุญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101390   นายรัฐกฤษฏ์   พวงพั่วเพชร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101391   นางสาวรัตนาวดี   นิลวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101392   นายวัชรพล   แสนภักดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101394   นางสาววาสนา   หลวงอภิรักษ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101401   นายศิริชัย   ทวีศักดิ์บวรกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101402   นางสาวศิริญญา   บิดาคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101403   นางสาวศุภรัตน์   ทวีเลิศวุฒิกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101405   นายสิทธิกร   ดู่คำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101406   นายสิทธิโชค   ผิวทน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101409   นางสาวสุนิตา   แก้วสาร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101410   นางสาวสุพัตรา   อินนวน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101411   นางสาวสุพิชชา   บัวพันธ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101412   นางสาวสุภัสสรา   ศรีมอยน้อย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101413   นางสาวสุวิดา   บุญใส : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101414   นายสุวิทย์   เทพมา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101415   นายหัสดินทร์   ใจอะโน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101416   นายอธิบดี   แสนใจบาล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101422   นางสาวอมรรัตน์   เสานุ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101423   นางสาวอมลณัฐ   ช่วยสงค์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101424   นางสาวอรวรรณ   อามีนเจริญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101426   นางสาวอัจฉราพรรณ   กันตุ่น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101428   นางสาวอัญชุลี   สัญญากิจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101429   นางสาวอัญญานี   อาษา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101430   นายอัษฎาวุธ   หนักแน่น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101432   นายเอกพจน์   หนั่นตา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101433   นายพีรวิทญ์   พินเรา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105393   นางสาวรัชดาพร   อภัยนอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6306101439   นางสาวภัทรนันท์   รัตนนิรมลสกุล : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306103001   นางสาวกนกอร   ลุงทุน : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103003   นางสาวกมล   ส่วย : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103004   นางสาวกฤษณา   อินชินา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103005   นายจันทพร   แซแฮ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103006   นางสาวกัลย์สุดา   อินทร์ฉ่ำ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103007   นางสาวจิตรกัญญา   เมธีเกษม : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103008   นางสาวจิรวรรณ   จันสุภาเสน : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103009   นางสาวจิรัชยา   นามสร้อย : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103010   นางสาวจิราภรณ์   ศรีต๊ะวรรณ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103011   นางสาวเจนจิรา   ส่วนตัว : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103012   นางสาวชรินทร์รัตน์   ปัญญา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103013   นางสาวชลดา   สีตะมะ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103014   นางสาวชลธิชา   ใจเดียว : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103015   นางสาวณพิชญา   เต็ม : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103016   นางสาวณัฐการณ์   อาศัยบุญ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103017   นายณัฐภัทร   สุวรรณเดชา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103018   นางสาวณัฐวดี   ศรีจันทร์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103019   นางสาวดาว   นายอ่อง : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103020   นางสาวทัศนีย์   สำเร็จ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103021   นายเทิดพงศ์   ศักดิ์เจริญชัยกุล : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103023   นางสาวธัญญพร   ธรรมวงค์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103024   นางสาวธิดารัตน์   นามวงค์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103025   นางสาวนลินี   ปิ่นวัฒนะ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103027   นางสาวนัชชา   วงศ์แสง : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103028   นางสาวนันทกานต์   เทียนดำ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103029   นางสาวนิตยา   แซ่ว่าง : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103030   นางสาวนิภา   หมื่นแลกู่ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103031   นางสาวนิยดา   พรมมงคล : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103032   นายปฐิวัฐ   มานันตา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103033   นางสาวประภัสสร   เขียวธง : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103034   นางสาวประภัสสร   ทองคำ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103036   นางสาวปรียาภรณ์   แก้วดวงเล็ก : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103037   นางสาวปวันรัตน์   แก้วคำ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103038   นางสาวปอรรัชม์   สุนทรพัฒน์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103039   นางสาวปิยะมาศ   ขัดหนูวงศ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103040   นางสาวพรพิมล   แสนจันทร์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103041   นางสาวพรรวี   หลวงนา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103042   นางสาวพัชรา   แซ่โซ้ง : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103043   นายพรรณากรณ์   คำศรี : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103044   นางสาวพันธิภา   วงศ์กุณา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103045   นางสาวภัคจิรา   ปัญญาทา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103046   นางสาวภันทิลา   ปัญญาทา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103047   นางสาวภาชินี   ชะแป : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103048   นายสิริรัญญา   ธรรมใจ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103049   นางสาวภิญญาพัชญ์   พิพัฒน์ธรักษา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103050   นางสาวมาริษา   ดวงปินตา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103051   นางสาวเมธาสิทธิ์   คำก๋า : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103052   นางสาวรมย์ธีรา   เรือนสุข : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103053   นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริพิศาลพงษ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103054   นางสาวรัตนภรณ์   ปู่เงิน : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103055   นางสาวริยาภรณ์   สุประสงค์นิติ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103056   นางสาวรุ่งนภา   ใจเมือง : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103057   นางสาวลดาวัลย์   สิทธิวงศ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103058   นางสาวลลิตา   โกวฤทธิ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103059   นางสาววรัญญา   เขียนสุข : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103060   นางสาววริศรา   โพธายะ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103061   นางสาววิภาวี   วงค์มี : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103062   นายวุฒิพงษ์   ใจบ้านเอื้อม : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103063   นางสาวศิริวรรณ   สมวรรณ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103064   นางสาวศุภมาส   พิงคะสัน : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103065   นางสาวสมพร   กันทา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103066   นางสาวสายเดือน   พะยิ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103067   นางสาวสายทอง   บุญมา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103068   นางสาวสิริมงคล   ใจกาศ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103069   นางสาวสิริลักษณ์   เชื้อจิต : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103070   นางสาวสุชานันท์   ศรีจันทร์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103071   นางสาวสุชานาฏ   บัตรมาก : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103072   นางสาวสุณีรัตน์   แซ่เฮ้อ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103073   นางสาวสุธารัตน์   มหามิตร : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103074   นางสาวสุธีรา   รูปสูง : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103075   นางสาวสุนิสา   ชะเงา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103076   นางสาวสุพรรณพร   แวนแก้ว : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103077   นางสาวสุพัฒน์ตรา   คงสัมพันธ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103078   นางสาวสุภาวรรณ   วุ่นนุรัตน์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103079   นายสุรพงศ์   ตาสีเน : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103080   นางสาวสุรัญชนา   ถาดทอง : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103081   นางสาวสุวจี   สีลาน : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103082   นางสาวสุวนันท์   ชุ่มธิ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103083   นางสาวโสลญา   เกษเสณีย์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103084   นางสาวหัถยา   พุ่มรส : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103085   นางสาวอภิชญา   พรมปิงเครือ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103086   นางสาวอภิชญา   วงศ์กันทา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103087   นางสาวอภิษฎา   เทพสืบ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103088   นางสาวอภิสมัย   พุฒตาลดง : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103089   นางสาวอรยา   แซ่เกอ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103090   นางสาวอริศรา   ใยทา : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103091   นางสาวอัครณี   มณีเหล็ก : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103092   นางสาวอัมรินทร์   อุตะมะ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103093   นางสาวอาซามิ   อูเอะดะ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103094   นางสาวอารีวรรณ   รุจิจารีพลกุล : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103096   นางสาวภัทรกมล   สุสมวงค์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103097   นางสาวกรภัทร์   ไชยวุฒิ : บัญชี 12ชั่วโมง
6309101302   นางสาวกรรณิกา   กาละวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101303   นางสาวกัญญารัตน์   ไชยวงค์ศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101306   นายเขมณัฐ   วามะศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101309   นายจักรินทร์   กองหมอก : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101312   นายจิรายุ   สิงสุขศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101317   นายชนม์ชนก   ศรีสมบัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101321   นายณัฐกานต์   แก้วรินมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101334   นายธีรภัทร   เเก้วสิงขร : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101335   นายธีรภัทร   สุวรรณโกมลชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101338   นางสาวนัทธมน   จินะราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101340   นายนิติ   อ้อยกาบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101353   นายภัทรภณ   สารีผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101356   นายภูษณะ   เสถียรวงศ์นุษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101364   นายวสันต์   จันทร์อ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101367   นางสาววีร์สุดา   กาติ๊บ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101368   นายวุฒิไกร   สุดใจงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101374   นางสาวศิริโสภา   แก้วประสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101381   นางสาวสุธาสินี   เจริญปัฐยาวัต : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101383   นายสุรเชษฐ์   แซ่เท่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101385   นายสุวพล   ผาติอมรรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101400   นางสาววรัญญา   ตะติรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101401   นายกิตติธัช   อินพรหม : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101402   นายณัฐภัทร   โปธา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101406   นางสาวสุดารัตน์   มากะนัต : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309102327   นายวริทธิ์ธร   ปรางน้อย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6310101011   นายภานุวัฒน์   ศิริกุล : การประมง 12ชั่วโมง
6312101301   นางสาวกมลชนก   วัดศรีทานัง : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101302   นายกฤตพัศ   ศรีแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101303   นายกิตตินันท์   น้อยด้วง : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101305   นายคะณินณ์   กูบฉิม : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101307   นายจิรพันธุ์   แก้วฟอง : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101308   นางสาวณัฐฐาวดี   บัวสุข : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101309   นายณัฐวุฒิ   แสนแอ่น : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101310   นายตรีนิล   จงงามวิไล : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101312   นายธนศักดิ์   สุขธรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101313   นายนครินทร์   อินทาน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101317   นางสาวนุชนพิน   อินขาว : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101319   นายปฏิคม   มุกกาศ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101320   นางสาวปวีณา   ขนาดกำจาย : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101321   นายพงศธร   อ่ำกลาง : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101322   นางสาวพณิชรดา   คนโต : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101325   นายภูมิสิริณ   ศรีพิชยานันท์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101330   นายศิวากร   ผัดจันตา : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101335   นางสาวสุภัญชลี   ทองนาคะ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101336   นายหาญณรงค์   วงค์สกุลทิพย์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101337   นายอธิบดี   ศรียันต์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101338   นางสาวอริสรา   เหลาปัญญา : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101339   นายอัครวงศ์   วงค์ธิดา : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101340   นางสาวอัจฉรีย์   นิสี : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101341   นางสาวอาติกานต์   เสริมกิจ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101343   นายอิศรพงษ์   พวงบุญมี : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101346   นายพงศกร   อยู่ทอง : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101350   นางสาวสุรีย์พร   เพียรบุญ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101351   นายชัชวาล   แสนอุบล : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6314101319   นางสาวฐิติพร   แดงเป้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101330   นางสาวทัชชญา   ฉิมบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101337   นางสาวธันย์ชนก   อ่องบางน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101352   นางสาวปนัดดา   บาทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101365   นางสาวพรหมพร   สุขพิมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101377   นางสาวภาณุมาศ   บุญเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101381   นายยุทธนา   วังแปง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314102329   นายชินวรากรณ์   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102355   นายธวัชชัย   มาลี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102363   นายธาณุพงษ์   ทำทอง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102364   นายธีรภัทร์   นามซื่อ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102392   นายพิชญุตม์   สุระพัฒน์พิชัย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102395   นายไพโรจน์   จันทรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102402   นายภีม   วงศ์ใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102422   นางสาววรรณทสา   ขืนเขียว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102427   นายวสันต์   เจริญทองดี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102428   นายวาสุกรี   ขุนทอง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102450   นายสุทธิชัย   ใจมุข : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102467   นางสาวอารีญา   ปู่อ่อน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102468   นางสาวอารียา   หอมบุญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6315123323   นายพฤกษ์   ปัทมานุช : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6315124023   นายธนภัทร   ใจจุมปู : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6318102331   นายโชค   แป้นเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102353   นายธีปกรณ์   ช่วยคิด : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102369   นายปัณณวิชญ์   คำภีระ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102424   นายอดิศักดิ์   วันใส : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102425   นายอนุสรณ์   ทาโม่น : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102455   นายภูวดล   อรรถโกวิท : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6322101440   นายฐิติพงษ์   กองรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6322101441   นายวัฒนาการ   เงินขาว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง