โครงการค่ายอินทนิลอาสา สภากล้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
-
วันที่เริ่มต้น 19/09/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 20/09/2563 เวลา 17:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ โครงการอนุรักษ์ศึกษาและพัฒนาบ้านโปงตามพระราชดำริ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6005101332   นางสาวธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6005101354   นางสาวผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6012107349   นายอภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 18ชั่วโมง
6104102306   นางสาวจารุวรรณ   สายทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
6104102307   นางสาวจิรวรรณ   ตรีสิน : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
6104106343   นายอชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101410   นางสาวเสาวลักษณ์   มีแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6109101328   นางสาวธัญทิพย์   ทรงมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6109101383   นางสาวเสาวลักษณ์   พฤกษภักดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6114102381   นายวชิระ   กลัดเจริญ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6206101314   นางสาวคณิศร   โคตรสีทา : การจัดการ 18ชั่วโมง
6212101327   MissSouphalak   Sypaseuth : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6214102388   นายสหศวรรษ   นามวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6215123328   นางสาวพรกนก   ภู่เปี่ยม : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6215123343   นางสาวศศิเพ็ญ   ทองมี : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6305101393   นางสาววัลภา   แลวฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
สภานักศึกษาเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมด้านพิทักษ์สิทธิ์เเละสวัสดิการของนักศึกษา ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจด้านการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการเข้ามาเป็นสภาอาสาเพื่อร่วมทำงานและศึกษาการทำงานของสภานักศึกษาก่อนการทำการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาประจำปี ๒๕๖๔ ให้เป็นเครือข่ายของนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมในการช่วยเป็นกระบอกเสียงในการร้องเรียนปัญหาที่กระทบต่อสิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษาสภานักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และเข้าใจในหน้าที่ของสภานักศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานให้เป็นตัวแทนกระบอกเสียงของนักศึกษาได้ อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้องการเตรียมความพร้อมอาสาจะมีการเสริมสร้างให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสารู้จักรับผิดชอบต่อสังคมในการบำเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกป่าและการสร้างฝายชะลอน้ำรวมไปถึงการเรียนรู้การทำงานรูปแบบการพิทักษ์สิทธิฺและสวัสดิการของนักศึกษารวมทั้งแนวทางในการต่อเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   80000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล