โครงการค่ายอินทนิลอาสา สภากล้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ๑. เพื่อให้สมาชิกสภาอาสาได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสภานักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายของนักศึกษาใหม่ในการเป็นกระบอกเสียงของนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
3 ๓. เพื่อบำเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสภานักศึกษาปละการปฏิบัติงานของสภานักศึกษาและสร้างเครือข่ายให้สภาอาสาเป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษามีความเสียสละ มีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน ๑๐๐ คน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่สภานักศึกษาและการเป็นตัวแทนกระบอกเสียงของนักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความพึงพอใจต่อการบำเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกป่าและการสร้างฝายชะลอน้ำ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
19/08/2563  - 30/09/2563 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ