ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6301101010   นายชาญชัย   ทองดวง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301122035   นายปฐมพร   ไชยรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6301126314   นายชาญชล   อิ่มใจ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6304101310   นายกานต์   แก้วกมล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6304105304   นายธนาธร   ลอยเลิศ : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
6304106307   นางสาวจุฑามาศ   พงษ์เถื่อน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6304106308   นายเจตนิพัทธ์   ทองรอด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6304106309   นายเจษฎาพงษ์   ปุ๊ดใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6304106310   นายเจษฎาภรณ์   ปุ๊ดใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6304106321   นายธนศักดิ์   ราชล้อม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6304106330   นายภูรินท์   ทองแดง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6304106332   นายมนต์ชัย   ศรีสวาท : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6304106333   นายรัชชานนท์   เพ็ชรหาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6304106335   นางสาวศศินา   เฮงสิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6304106341   นางสาวอัญญารัตน์   อินทรมงคล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6305101303   นางสาวกัญญาวีร์   กุญชรศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101363   นางสาวปาริชาติ   สุขสมโชติ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101365   นางสาวเปรมยุดา   วัฒกีเจริญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101373   นางสาวพลอยวรินทร์   คงนุ่น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101374   นางสาวพลอยสุรีย์   สายบุญเรือง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101375   นางสาวพัชริฎา   ต๊ะเป็ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101378   นางสาวพิชยดา   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105303   นางสาวกุลรัตน์   เชื้อติ๊บ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105319   นางสาวณัฐวดี   พุ่มชะเอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105338   นางสาวผกามาศ   ไววาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105339   นางสาวพรนัชชา   วิภาสธวัช : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105340   นางสาวพัณณิตา   ยอดดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105341   นางสาวพัทธนันท์   ยาปัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105353   นางสาวศรัญญา   ลีกา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105354   นางสาวศิริรัตน์   โรงคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105356   นางสาวสลิลทิพย์   โล๊ะกาแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105357   นางสาวสายชล   ประพฤติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105363   นางสาวสุพัตรา   ว่างป่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105364   นางสาวสุภาพร   เฟื่องฟูสมบูรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105369   นายอภิศักดิ์   ดวงดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105393   นางสาวรัชดาพร   อภัยนอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6309101340   นายนิติ   อ้อยกาบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101374   นางสาวศิริโสภา   แก้วประสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101381   นางสาวสุธาสินี   เจริญปัฐยาวัต : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6312101301   นางสาวกมลชนก   วัดศรีทานัง : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101338   นางสาวอริสรา   เหลาปัญญา : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101340   นางสาวอัจฉรีย์   นิสี : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101341   นางสาวอาติกานต์   เสริมกิจ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6314101303   นางสาวกมลววรรณ   ไชยรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101330   นางสาวทัชชญา   ฉิมบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101352   นางสาวปนัดดา   บาทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101365   นางสาวพรหมพร   สุขพิมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101377   นางสาวภาณุมาศ   บุญเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6315123308   นายณทชัย   อังกุลศานต์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6315123309   นายณภัทร   กันธวัฒนะ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6315123322   นายพนมกร   ผลาผล : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6315123325   นายพีรพล   ไกรวศิน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6315123327   นายภารดร   กันธะ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6315123342   นายไอศวรรย์   บุญยรัตน์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6315123346   นายนายปฏิพล   จองซาน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6318102004   นายจารุวิทย์   บางแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6319101310   นายพุฒิพงศ์   แสงทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6319101315   นางสาวอโณทัย   สร้อยนาค : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง