โครงการ "ค่ายอินทนิลอาสา สภากล้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562"

วันที่เริ่มต้น 13/09/2562 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 15/09/2562 เวลา 21:00
สถานที่จัด ฝันรักรีสอร์ท และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6003101334   นายประทานพร   โสดา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009101373   นางสาววิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009101375   นางสาวศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6012107349   นายอภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 30ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 30ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6115123371   นางสาวนันญฤณ   พิมพา : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
สภานักศึกษาเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมด้านพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจด้านการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการเข้ามาเป็นสภาอาสาเพื่อร่วมทำงานและศึกษาการทำงานของสภานักศึกษาก่อนการทำการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาประจำปี 2562 ให้เป็นเครือข่ายของนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมในการช่วยเป็นกระบอกเสียงในการร้องเรียนปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิการนักศึกษา สภานักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และเข้าใจ ในหน้าที่ของสภานักศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานให้เป็นตัวแทนกระบอกเสียงของนักศึกษาได้ อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้องการเตรียมความพร้อมสภาอาสาจะมีการเสริมสร้างให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสารู้จักรับผิดชอบต่อสังคมในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ศาสนสถาน และเรียนรู้การทำงานรูปแบบการพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการ 5 ด้าน ของนักศึกษารวมทั้งแนวทางในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   180000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 180000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล