ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6104102306   นางสาวจารุวรรณ   สายทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 22ชั่วโมง
6104102307   นางสาวจิรวรรณ   ตรีสิน : เทคโนโลยีชีวภาพ 22ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 22ชั่วโมง
6104102335   นายอมรศักดิ์   รักษาสัตย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 22ชั่วโมง
6104106331   นายรณฤทธิ์   เสนตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6104106344   นายอานันท์   คำใจหนัก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
6105101339   นายธีรศักดิ์   ชัยศาสตร์ : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
6105101342   นางสาวนฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
6105101349   นายปฐวี   อุทวีสาร : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
6105101391   นางสาวศิรินทรา   คิดดี : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
6105101414   นายอภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
6109101328   นางสาวธัญทิพย์   ทรงมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 22ชั่วโมง
6109101380   นางสาวสุนิชา   เหลืองวสุธา : พัฒนาการท่องเที่ยว 22ชั่วโมง
6109101383   นางสาวเสาวลักษณ์   พฤกษภักดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 22ชั่วโมง
6115123308   นายกิติวงษ์   เงินวิเศษ : พลังงานทดแทน 22ชั่วโมง
6201102338   นายฐรภัทร   ใหม่กันทะ : พืชสวน 22ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 22ชั่วโมง
6201102349   นางสาวดวงกมล   ต้นจำปี : พืชสวน 22ชั่วโมง
6201102362   นางสาวธัญญาภรณ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน 22ชั่วโมง
6201102373   นางสาวนริศรา   จินดา : พืชสวน 22ชั่วโมง
6201102385   นางสาวปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน 22ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน 22ชั่วโมง
6201102414   นายภูวดล   ปริวันตา : พืชสวน 22ชั่วโมง
6201102440   นางสาวศิริวิภา   ทองรัตน์ : พืชสวน 22ชั่วโมง
6203101330   นางสาวพรชิตา   แซ่เคอ : วิศวกรรมเกษตร 22ชั่วโมง
6203103341   นางสาววิชาดา   จันสม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 22ชั่วโมง
6203103342   นางสาววิภาวี   สุกชู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 22ชั่วโมง
6203103352   นางสาวภัณฑิลา   ศรีทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 22ชั่วโมง
6204102304   นางสาวทักษพร   เชษฐอุ่นเรือน : เทคโนโลยีชีวภาพ 22ชั่วโมง
6204102307   นางสาวนวพรรษ   ใหม่คำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 22ชั่วโมง
6204102308   นางสาวนันธิกา   วันยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 22ชั่วโมง
6204102312   นางสาวรุจรดา   ปัญญาโน : เทคโนโลยีชีวภาพ 22ชั่วโมง
6204106304   นางสาวณัฏฐพร   ศิริบูรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6204106306   นางสาวณัฐธยาน์   ปาวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6204106308   นายเตชสิทธิ์   กิจการนา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6204106311   นายธนดล   ใหม่เฟย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6204106313   นายธนากร   จันต๊ะไพร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6204106315   นายนทีกานต์   เวียงอุดม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6204106316   นายพชร   สมบูรณ์ชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6204106322   นางสาววันวิสา   ประดิษฐอุกฤษฎ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6204106327   นายศุภณัฐ   สุภากาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6204106332   นายสุวันไชย   ชุ่มพงษ์พันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
6204108303   นางสาวพรชิตา   ธรรมใจ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 22ชั่วโมง
6205101332   นายณัฐวุฒิ   มณีวัน : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
6205101388   นายสิรวิชญ์   สุปผล : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 22ชั่วโมง
6205105311   นายจิรพัชร   น้อยจ้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 22ชั่วโมง
6205105316   นางสาวชนิกานต์   ลานทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 22ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 22ชั่วโมง
6205105333   นายธนายุทธ   หล้าลัว : รัฐประศาสนศาสตร์ 22ชั่วโมง
6205105339   นางสาวนภัสรา   หมื่นทะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 22ชั่วโมง
6205105342   นางสาวนฤชา   เจริญวิทย์ธนเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 22ชั่วโมง
6205105345   นางสาวนูรียะฮ์   กวินวรพงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 22ชั่วโมง
6205105373   นายสหัสชัย   นุชนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 22ชั่วโมง
6205105374   นายสิทธิชัย   โพดกาลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 22ชั่วโมง
6205105380   นางสาวอโณมา   ยาวีระ : รัฐประศาสนศาสตร์ 22ชั่วโมง
6206101314   นางสาวคณิศร   โคตรสีทา : การจัดการ 22ชั่วโมง
6206102453   นางสาวสโรชา   มะลิวรรณ : การตลาด 22ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 22ชั่วโมง
6212102322   นางสาวพิริยา   โกศล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 22ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 22ชั่วโมง
6214102320   นางสาวชฎามาศ   อาจม่วง : ภาษาอังกฤษ 22ชั่วโมง
6214102388   นายสหศวรรษ   นามวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 22ชั่วโมง
6215123315   นางสาวดาราไร   ธรรมวงศ์ : พลังงานทดแทน 22ชั่วโมง
6215123323   นางสาวนริศรา   นาคสม : พลังงานทดแทน 22ชั่วโมง
6215123324   นางสาวปนัดดา   ศรีบูลา : พลังงานทดแทน 22ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 22ชั่วโมง