โครงการ "ค่ายอินทนิลอาสา สภากล้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันที่ 13 กันยายน 2562
สมาชิกสภาอาสาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของสภานักศึกษา
วันที่ 14 กันยายน 2562
สมาชิกสภาอาสาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนกระบอกเสียงของนักศึกษา
วันที่ 15 กันยายน 2562
สมาชิกสภาอาสาได้บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดมะกับตอง ต.ยุหว้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้สมาชิกสภาอาสาได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสภานักศึกษา สมาชิกสภาอาสาได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของสภานักศึกษามากยิ่งขึ้น
2 2. เพื่อสร้างเครือข่ายของนักศึกษาใหม่ในการเป็นตัวแทนกระบอกเสียงของนักศึกษา เกิดสภาอาสาซึ่งเป็นเครือข่ายของนักศึกษาใหม่ในการเป็นตัวแทนกระบอกเสียงของนักศึกษา
3 3. เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ศาสนสถาน ศาสนสถานที่ได้บำเพ็ญประโยชน์มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสภานักศึกษาและการปฏิบัติงานของสภานักศึกษา และมีกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษา มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความเสียสละ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการบำเพ็ญประโยชน์แก่ศาสนสถาน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสภานักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ระดับความรู้ความเข้าใจในการเป็นตัวแทนกระบอกเสียงของนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/07/2562  - 30/09/2562 13/09/2562  - 15/10/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ