โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 04/11/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 09/11/2562 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้สอดคล้องตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรนักศึกษาระหว่างสถาบัน จะส่งเสริมให้การดําเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษามีความเข้ม แข็ง เป็นระบบ และมีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์และพัฒนาทักษะใน ด้านต่างๆ เช่น การเป็นผู้นํา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความเสียสละ ความสามัคคี การมีจิตอาสาและการทํางานร่วมกับผู้อื่นให้แก่ สมาชิกองค์การนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์การนักศึกษาระหว่างสถาบันอันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในอนาคต
จากความสำคัญข้างต้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารงาน องค์การนักศึกษาจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและอนุกรรมการองค์การนักศึกษาได้แลกเปลี่ยน กระบวนการบริหารงาน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรนักศึกษาต่างสถาบันตลอดจนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและบริหารงานขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกองค์การนักศึกษาอีกทั้งมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การบริหารงานให้กับอนุกรรมการองค์การนักศึกษา เพื่อให้อนุกรรมการองค์การนักศึกษาได้ความรู้ละปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 55 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล