โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 – 9 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ,มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการดําเนินโครงการให้แก่นักศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานเป็นทีมตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการดําเนินโครงการให้แก่นักศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานเป็นทีมตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น คณะกรรมการองค์การนักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการดําเนินโครงการและเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานเป็นทีมตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
2 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกรรมการองค์การนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
3 3. เพื่อถ่ายทอดความรู้การบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาให้กับอนุกรรมการองค์การนักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้การบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาให้กับอนุกรรมการองค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ระหว่างมหาวิทยาลัย และอนุกรรมการได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนเครือข่ายองค์การนักศึกษา
เชิงปริมาณ เครือข่าย 5 0.00
3. - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและอนุกรรมการองค์การนักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. - ระดับความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
5. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2562  - 30/11/2562 04/11/2562  - 09/11/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ