ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901113326   นายพงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 30ชั่วโมง
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
5906101374   นางสาวธิติสุดา   ยังเกิด : การจัดการ 30ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 30ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 30ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 30ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 30ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 30ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6003104316   นายธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 30ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6010101374   นายพีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 30ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 30ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 30ชั่วโมง
6012102375   นายวุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 30ชั่วโมง
6106101472   นางสาวอรัญญา   ขุนศักดิ์ดา : การจัดการ 30ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 30ชั่วโมง
6106102457   นายอำนาจ   มัจฉา : การตลาด 30ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
6204108301   นางสาวจินดา   เชือมือ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 30ชั่วโมง
6204108302   นางสาวนันทิชา   คัสเกตุ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 30ชั่วโมง
6204109304   นางสาวลดาทิพย์   เรือนสูง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 30ชั่วโมง
6204109305   นางสาวอิชยา   รัตนสุพงษ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 30ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 30ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 30ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 30ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 30ชั่วโมง