โครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (สรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 3/2562)

วันที่เริ่มต้น 23/02/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 23/02/2563 เวลา 18:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้นที่ 4 ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6005101332   นางสาวธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101354   นางสาวผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6006103484   นางสาวสุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 12ชั่วโมง
6009101309   นางสาวเกวลิน   นันปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6009101310   นางสาวขวัญจิรา   มาอุด : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6009101314   นางสาวจณิสตา   มณีชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6009101346   นางสาวประกายดาว   ญารังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6014101367   นางสาวศิวัชญา   ทิมกลับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6115123371   นางสาวนันญฤณ   พิมพา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6212101327   MissSouphalak   Sypaseuth : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6214102388   นายสหศวรรษ   นามวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
สภานักศึกษาถือเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยสภานักศึกษามีหน้าที่พิจารณา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลโครงการและตรวจสอบงบประมาณขององค์กรนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมนอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิ์อันพึงมีของนักศึกษาโดยเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและองค์การนักศึกษากับสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในด้านกีฬาด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคม บำเพ็ญประโยชน์ และด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ
ด้วยเหตุนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำโครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในครั้งที่3/2562 (ครึ่งปีหลัง) และครั้งที่2/2563 (ครึ่งปีแรก) ของวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2562 และวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2563 รวมไปถึงให้ผู้นำองค์กรนักศึกษาชุดใหม่ได้วางแผนการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่1/2563 (แถลงนโยบาย) อีกด้วยตลอดจนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับทราบผลการทำงานขององค์กรนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   60000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล