ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 8ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004107302   นางสาวกุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 8ชั่วโมง
6019102523   นางสาววชิรญาณ์   ดีงาม : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6019102527   นายสมโภชน์   สุขแปดริ้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6019102529   นายแสงธรรม   สระจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6103104302   นางสาวเกวลิน   เส็นสอ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101301   นางสาวกชกร   เซ็นน้อย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 8ชั่วโมง
6109102327   นายพีรพัฒน์   ช่วยสงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6114101360   นางสาวพิยดา   กอแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6122101420   นางสาววิมลรัตน์   สุขส่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6203102306   นายเทพทัต   โสมนัส : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6204101314   นายณัฐกร   มอเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6205105342   นางสาวนฤชา   เจริญวิทย์ธนเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6205105345   นางสาวนูรียะฮ์   กวินวรพงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6206101401   นายวีรพงษ์   เหมะธุลิน : การจัดการ 8ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 8ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 8ชั่วโมง
6206103309   นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103343   นางสาวธิดารัตน์   ชัยมงคล : บัญชี 8ชั่วโมง
6209101019   นางสาวสิรินันยา   ลุงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101329   นายตะวัน   ลุงกู่มะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6212101320   นายสุภัทรชัย   สมกาศ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6222101011   นางสาวพิชชาพร   บำรุงราษฎร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง