โครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถือเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยสภานักศึกษามีหน้าที่พิจารณา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลโครงการและตรวจสอบงบประมาณขององค์กรนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมนอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิ์อันพึงมีของนักศึกษาโดยเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและองค์การนักศึกษากับสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในด้านกีฬาด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคม บำเพ็ญประโยชน์ และด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งนี้ได้ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2562 (ครึ่งปีหลัง) และครั้งที่ 2/2563 (ครึ่งปีแรก) , องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมกัันวางแผนกิจกรรมนักศึกษาในนทุกๆกิจกรรมได้เป็นอย่่างดี และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับทราบผลการทำงานขององค์กรรนักศึกษาโดยประชาสัมพันธ์ชี้แจงผ่านทางสโมสรนักศึกษษทุกคณะ/วิทยาลัย ได้เป็นอย่่างดี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่3/2562 (ครึ่งปีหลัง) และครั้งที่2/2563 (ครึ่งปีแรก) สามารถติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่3/2562 (ครึ่งปีหลัง) และครั้งที่2/2563 (ครึ่งปีแรก)
2 2. เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่1/2563 (แถลงนโยบาย) องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกองค์กรสามารถร่วมกันวางแผนกิจกรรมนักศึกษาในทุกๆกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
3 3. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับทราบผลการทำงานขององค์กรนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับทราบผลการทำงานขององค์กรนักศึกษา โดยมีการชี้แจงผ่านทางสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การประชุมใหญ่องค์กรนักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562 สรุปผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา (ครึ่งปีหลัง)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการสรุปผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา (ครึ่งปีหลัง)
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : ประชุมใหญ่องค์กรนักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (แถลงนโยบาย)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับตวามเข้าใจและความพึงพอใจต่อการประชุมใหญ่องค์กรนักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (แถลงนโยบาย)
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : การประชุมใหญ่องค์กรนักศึกษาสมัยสามัญครั้งที่ 2/2563 สรุปผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา (ครึ่งปีแรก)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการสรุปผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา (ครึ่งปีแรก)
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2563  - 10/09/2563 01/01/2563  - 17/10/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ