โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ถวายงานผ่านภาษา "ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" ประจำปี 2562 กิจกรรมฝึกอบรมผู้เข้าประกวดเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการแสดงสุนทรพจน์ที่ถูกต้องและการพัฒนาบุคลิกภาพ

วันที่เริ่มต้น 03/10/2562 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 08/10/2562 เวลา 20:00
สถานที่จัด ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้นที่ 2 อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สุนทรพจน์ คือการพูดดี มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ได้แก่การพูดที่เป็นทางการ เช่น การปาฐกถา กล่าวปราศรัย ให้โอวาท กล่าวนำ หรือกล่าวชี้แจงแก่ที่ประชุมสมัชชาในวาระสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการพูดในพิธีการ เช่น กล่าวรายงาน เปิดงาน ปิดงาน กล่าวต้อนรับ กล่าวอำลา กล่าวขอบคุณ กล่าวอวยพรในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนการกล่าวไว้อาลัย และสดุดี เป็นต้น สุนทรพจน์จึงเป็นการพูดที่ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนความสามารถในการใช้ภาษาทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา การกล่าวสุนทรพจน์ต้องใช้ภาษามาตรฐานหรือภาษาราชการเป็นหลัก การใช้ภาษาในสุนทรพจน์ต้องถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด และน่าฟังน่าติดตาม ด้วยลีลาสุภาพ ไม่ใช่ลักษณะของการพูดปลุกระดมมวลชน หรือการพูดประกอบการแสดงต่าง ๆ ผู้กล่าวสุนทรพจน์ส่วนมากจะเป็นผู้อยู่ในระดับบริหารนับตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยงานเล็ก ๆ จนกระทั่งองค์กรใหญ่ ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนระดับชาติ และระดับสากล ซึ่งผู้กล่าวมักจะอ่านตามต้นฉบับที่มีผู้ร่างให้ บางครั้งผู้ร่างก็ขาดความชำนาญ ทำให้ผู้พูดต้องมาปรับเปลี่ยนข้อความอีกทำให้เสียเวลาเปล่าจนรัฐมนตรีบางท่านปรารภว่าหาคนเขียนสุนทรพจน์ให้ไม่ได้
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถและมีความสนใจในการพูดสุนทรพจน์ได้ถวายงานผ่านภาษา ในหัวข้อ “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” และได้จัดขึ้นทุก ๆ ปี โดยได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งตัวแทนนักศึกษา จำนวนไม่เกินสถาบันละ 2 คนเข้าร่วมประกวด โดยแบ่งเป็นรอบคัดเลือกในภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร และนำตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละภูมิภาคเข้าไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ฯ อีกครั้ง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอดความรู้และความคิดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้ปฏิบัติตามในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการส่งเสริมทักษะการพูดในรูปแบบ “สุนทรพจน์” ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่ออาชีพและผู้จะก้าวเป็นผู้นำ ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นประจำทุกปี และเพื่อให้ได้ตัวแทนนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมสำหรับการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในรอบต่าง ๆ อีกทั้งในปีการศึกษา 2562 นี้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯ ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นศูนย์การประกวดในการจัดประกวดในรอบคัดเลือกภาคเหนือ ดังนั้น งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ถวายงานผ่านภาษา "ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประกวดในรอบคัดเลือกภาคเหนือ รวมถึงการเป็นศูนย์การประกวดในรอบคัดเลือกภาคเหนือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล