ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001126322   นายศักย์สรณ์   จันทสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6001126324   อรุณสุขสม   เพ็ชรกิ่ง : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6105105398   นางสาวสุชัญญา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 15ชั่วโมง
6201102485   นางสาวธีมาพร   มาลาล้ำ : พืชสวน 15ชั่วโมง
6201122021   นางสาวน้ำผึ้ง   พิมพ์จันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6201126319   นายศุภกร   คำฮ้อ : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6214102366   นางสาวแพรวา   พรมดี : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6214102381   นายศรัณย์   จันทร์แดง : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6214102388   นายสหศวรรษ   นามวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6214102393   นางสาวสุทธภา   สุวรรณกุล : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6214102410   นางสาวอารียา   เรืองหิรัญวนิช : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง