โครงการ "เวทีสภา พลังนักศึกษาสะท้อนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562"
-
วันที่เริ่มต้น 02/10/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 02/10/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ลานกิจกรรมเทอดกสิกร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5904102330   นางสาวภานุชนาถ   ศรีนวนจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 10ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 10ชั่วโมง
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005104325   นายชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005104343   นางสาวธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6009101309   นางสาวเกวลิน   นันปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101373   นางสาววิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101375   นางสาวศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6104102335   นายอมรศักดิ์   รักษาสัตย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 10ชั่วโมง
6104106346   นายสุภชีพ   สินประมวญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105101331   นายทัศนชัย   ชูศรีทอง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105101338   นายธีรภูมิ   ซ้อนเสียงดัง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6110101362   นายภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 10ชั่วโมง
6115123308   นายกิติวงษ์   เงินวิเศษ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6115123371   นางสาวนันญฤณ   พิมพา : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6204102304   นางสาวทักษพร   เชษฐอุ่นเรือน : เทคโนโลยีชีวภาพ 10ชั่วโมง
6204106306   นางสาวณัฐธยาน์   ปาวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6204108303   นางสาวพรชิตา   ธรรมใจ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 10ชั่วโมง
6205101332   นายณัฐวุฒิ   มณีวัน : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101388   นายสิรวิชญ์   สุปผล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105373   นายสหัสชัย   นุชนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6206101314   นางสาวคณิศร   โคตรสีทา : การจัดการ 10ชั่วโมง
6206102325   นายจิรวัฒน์   อำพันธ์ศรี : การตลาด 10ชั่วโมง
6209101348   นางสาวเปี่ยมปิติ   เปี่ยมปิ่นเศษ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6212102322   นางสาวพิริยา   โกศล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
6215123315   นางสาวดาราไร   ธรรมวงศ์ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6215123321   นายธีรภัทร์   สุโคมุต : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6215123323   นางสาวนริศรา   นาคสม : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6215123329   นายพลณฤทธิ์   ใจบุญ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6215123352   นายอัยย์รา   ป่งเเก้ว : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6215123362   นายวรรัญญู   ใหม่ตาคำ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
สภาพการณ์ยุคปัจจุบัน โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ มีการเจริญเติบโตของสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย แต่ในทางตรงกันข้ามสภาพภูมิอากาศของโลกก็มาเปลี่ยนแปลงไปตามแรงกระทำจากภายนอกจนกลายเป็นวิกฤตสภาวะโลกร้อนอันกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบอันสำคัญนี้ จึงมีแนวคิดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ภายใต้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย (Roadmap) ระยะ ๒๐ ปี มุ่งสู่การเป็น Organic University, Green University, Eco University และUniversity Of Life โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากรมหาวิทยาลัยและชุมชนร่วมกันขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะสร้างชีวิตที่ดีมากกว่าการสร้างวัตถุ โดยชีวิตที่ดีหมายถึง ชีวิตของชาวแม่โจ้ ทั้งบุคลากร นักศึกษา บัณฑิต และชุมชน ต้องเป็นชีวิตที่ยึดถือการเกษตรเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตที่เคารพและให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชีวิตที่ผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงที่ต้องก้าวทัน รู้ทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งชีวิตที่ยึดถือความดีงามและธรรมภิบาลเป็นรากฐาน ในภาพรวมของการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ทั้งนี้การที่มหาวิทยาลัยจะมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย (Roadmap)นั้นต้องมีการพัฒนาที่สร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืน คำนึงถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจ สร้างจิตสำนึกที่ดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากร และห่างไกลจากบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด ที่ค่อยบั่นทอนสภาพชีวิตและสังคม
สภานักศึกษาเป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง การเรียกร้องสิทธิ์ของนักศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ มีแบบแผนในการดำเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ ทั้งนี้สภานักศึกษาได้เล็งเห็นถึงประเด็นบางประการที่นักศึกษาพึงทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
สภานักศึกษาจึงจัดทำโครงการเวทีสภา พลังนักศึกษาสะท้อนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562เพื่อให้นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิตได้ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ภายใต้เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายปัญหาด้านสวัสดิการของนักศึกษา เพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารและนักศึกษาทั่วไปได้ตะหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนตอบข้อซักถามด้านสวัสดิการนักศึกษาผ่านเวทีเสวนาดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50800 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล