โครงการ "เวทีสภา พลังนักศึกษาสะท้อนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการเวทีสภา พลังนักศึกษาสะท้อนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิตได้ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ภายใต้เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายปัญหาด้านสวัสดิการของนักศึกษา เพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารและนักศึกษาทั่วไปได้ตะหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในหัวข้อ ปัญหาไซเรน และ แม่โจ้ชีวิตดีๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามของนักศึกษาด้านสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษาผ่านเวทีเสวนาดังกล่าว
ภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ
1.กิจกรรมที่สะท้อนความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) ผ่านกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวของ แม่โจ้ชีวิตดีๆ ปัญหาไซเรน การประกวดโปสเตอร์ในหัวข้อ "พิทักษ์สิทธิ์" โดยได้นำผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายในงานด้วย
2.กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้"โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รศ.ดร. วีระพล ทองมา)ที่ให้เกียรติมาบรรยายสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา ทำให้นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการเสวนาโดยตัวนักศึกษาจากองค์กรต่าง ๆ ในหัวข้อ "100 ปี และในช่วงบ่าย มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักศึกษากับคณะผู้บริหาร นำโดย ท่านผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย (นายสุกิจ ติดชัย) ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ (นายประคอง ยอดหอม) และ หัวหน้างานหอพักนักศึกษา (นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต) นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายปัญหาด้านสวัสดิการของนักศึกษา โดยเป็นผลงานจากนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ "แม่โจ้ชีวิตดีๆ ปัญหาไซเรน การประกวดโปสเตอร์ในหัวข้อ "พิทักษ์สิทธิ"เพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารและนักศึกษาทั่วไปได้ตะหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกับ ตลอดจนตอบข้อซักถามด้านสวัสดิการนักศึกษาผ่านเวทีเสวนา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทำให้นักศึกษาทราบและตระหนักถึงสิทธิ์และสวัสดิการของตนเพิ่มมากขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) เพื่อเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต
2 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาด้านสวัสดิการที่กระทบกับนักศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาด้านสวัสดิการที่กระทบกับนักศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยบนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาด้านสวัสดิการที่กระทบกับนักศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อความตระหนักถึงปัญหาด้านสวัสดิการที่กระทบกับนักศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปผลการประเมิน.pdf
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. จำนวนปัญหาเรื่องสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษาที่ได้รับการเรื่องร้องเรียน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ปัญหาที่นักศึกษาร้องเรียน
เชิงคุณภาพ เรื่อง 10 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/09/2562  - 31/10/2562 16/09/2562  - 13/10/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ