ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001105334   นายณัฐวัฒน์   บุญรอด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105378   นายพลภัณฑ์   สีคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105398   นายวัชระพงค์   ตันเกษม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6004101306   นายกริชชัย   ผลเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101319   นายจิตติ   พัชญะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101356   นายพงศธร   สร้อยอินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101332   นางสาวธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006103305   นางสาวกฤตพร   จุลสอน : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103312   นางสาวกิจติพร   คำชื่น : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103320   นางสาวคีตวา   แสงอาทิตย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103342   นางสาวชาลินี   เตียวเจริญสิน : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104360   นางสาวธีระดา   วันควร : การเงิน 6ชั่วโมง
6009101303   นางสาวกนกพรรณ   กัณหาวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101318   นางสาวชริณี   เทพวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101380   นางสาวศิรินทิพย์   รักษาพันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101385   นางสาวสราวลี   อุดนัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101409   นางสาวอารียา   เที่ยงทุกข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6015123342   นางสาวนัทธมน   วงค์พระจันทร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6103103326   นางสาวธนาพร   สอนหล้าวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103327   นางสาวนันทภัทร   เอี่ยมนอก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103329   นางสาวนุชนารถ   เครือสุวรรณวงษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103330   นางสาวปณิดา   พวงนิลน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103336   นางสาวพิพรรษพร   ชัยทองคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103342   นางสาวพีชานิการ์   นวเฉลิม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103343   นางสาวณัฏฐ์ณรัณช์   วรชญกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103344   นางสาวฟาตีฮะห์   โต๊ะแต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6104102319   นางสาวปาริชาติ   อินคม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102321   นางสาวพิมพ์ชนก   ภิราญคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102322   นางสาวพิมพิดา   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102324   นางสาวเมวิกา   ถ้ำกลาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102326   นางสาวศรัญญา   อิศรานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102330   นางสาวสมพร   สระแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102331   นายสหรัฐ   ตั๋นก้อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6105101305   นายก้องภพ   นิยมาศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101307   นางสาวกิตติมา   ดิสา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101310   นางสาวขวัญจิรา   ชมชื่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101329   นายปวริศฐ์   ธัญญานิติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101332   นายธนาวุฒิ   โนเลี่ยม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101340   นายนคร   พึ่งสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101374   นางสาวรวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101376   นายฤทธิชัย   ภักดิ์สันติพงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101378   นางสาวลักษิกา   ณ เชียงใหม่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101397   นายสหัสวรรษ   ติยะโคตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101399   นายสิทธิชัย   อินต๊ะจาย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101403   นางสาวสุกัญญา   ญาณแขก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101408   นางสาวสุภาวดี   ชดช้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101410   นางสาวเสาวลักษณ์   มีแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105307   นางสาวจิณัฐชา   อาทรประชาชิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105308   นางสาวจิตสุภา   ป้อมเสมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105311   นางสาวชเนตตี   ลือชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105370   นายภานุเกียรติ   สีชมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6109101395   นายเอกภพ   มาเครื่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6112101347   นายวิทยา   ชมภูคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112106332   นางสาวเบญญทิพย์   อังศุกุลชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6112106339   นางสาวปาณิตา   แสงคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6114101330   นายธงชัย   แก้วเขียว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101340   นายนัฐพนธ์   สุพัฒนุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101367   นายภานุวัตร   คิดโสดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101393   นายสหัสวรรษ์   ใจหวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114102355   นางสาววรรณิสา   วงค์ตะวัน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102359   นายศรายุทธ   จันดา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102374   นายอานุภาพ   สังข์ยก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6201101002   นางสาวกฤษณา   หลอดคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101003   นายกอร์ปชัย   เจริญสุวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101007   นายจิร   ประดิษฐวนิช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101010   นางสาวญาธิกา   กันทลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101011   นางสาวฐิติวรรณ   ศุภะดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101012   นางสาวณัฐพร   จินดาทะจักร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101014   นายธนากร   สงวนวนชาติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101015   นายธนาวุฒิ   อินต๊ะสาร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101017   นางสาวนพเก้า   เอื้อถนอม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101019   นางสาวนวรัตน์   โยธสิงห์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101020   นางสาวนันธิญา   คำเมฆ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101021   นางสาวนารี   ดุจรัตนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101025   นายประทีป   กติกาธรรม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101026   นางสาวปรางวลัย   หินทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101029   นายพงษ์สิทธิ์   แก้วอันตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101030   นางสาวพรชญา   เสภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101041   นางสาวลัดดาวรรณ   ถินคำเชิด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101047   นางสาวศิริพร   มงคลเกียรติคีรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101048   นายเศรษฐกิจ   ชมพล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101051   นายสิทธิพล   ก่อจิตไพบูลย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101053   นางสาวสุนิสา   ดาบุญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101059   นายเอกสิทธิ์   เพิ่มปิก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101301   นายกฤษฎา   บุญชำนิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101305   นางสาวกัลยา   ขันตี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101317   นางสาวธิดารัตน์   โพขี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101318   นายธีระพัฒน์   โคตะบิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101319   นายนภวัต   ช่วยไว้ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101320   นายนรบดี   ธิตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101322   นายนัฐชรินทร์   ทาจุมปู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101323   นายนิรวิทธ์   โทนชัยภูมิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101326   นางสาวปรียากุล   ดาดผักแว่น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101327   นางสาวปวิมล   เกียรติบดีสุข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101328   นางสาวปัญญาพร   สันติสุขสันต์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101329   นางสาวพัชรากร   บัวเรือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101330   นางสาวพันธุ์ผรา   พันธ์พานิช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101332   นายพีรพล   เจริญชีพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101333   นายภาณุเดช   อิสระภาพตระกูล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101334   นางสาวภาณุมาศ   ศรีทะวงศ์เรือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101336   นางสาวมาริสา   จันทร์ตี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101337   นายระพีพัฒน์   แสงสว่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101338   นางสาวรัตนาภรณ์   ปริกเพชร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101339   นางสาวเรณู   ไชยบัวแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101341   นางสาววรวรรณ   โมเทียน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101342   นางสาววรัญญา   ชุมอะภัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101343   นางสาววาสนา   อุประ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101344   นางสาววิภาวี   ก๋าใจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101350   นายศุภกฤต   นรารุจนันท์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101351   นางสาวศุภราณันท์   ทิมทองคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101352   นายสมคิด   ใจพินิจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101353   นายสิขรินทร์   เทียวประสงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101354   นางสาวสิริยากร   ดาวกลาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101355   นางสาวสุภาพรณ์   ชายน้อย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101356   นายสุรพงษ์   จิตรไทย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101359   นางสาวอธิตญา   ย่อมเยาว์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101360   นายอมตะ   สมศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101361   นางสาวอริสรา   เพชรสังหาร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101364   นางสาวศิริธร   ศรีภูมิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201102302   นางสาวกนกวรรณ   แก้วใบงาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102303   นางสาวกนกวรรณ   มนเทียน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102306   นายกฤษดง   ขาวเถิน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102307   นางสาวกฤษติกา   สืบอ้าย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102308   นางสาวกัญญารัตน์   ปิยะวงศ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102311   นายกิตติกร   วิชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102312   นางสาวเกตน์สิรี   จ่อนด้วง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102313   นางสาวเกตน์สิรี   วรรณคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102314   นางสาวเกตุสุดา   ภู่จีน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102316   นางสาวขรินทร์ทิพย์   ฮังกาสี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102317   นายคุณานนต์   เฟื่องฟู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102318   นางสาวแคทรียา   โลกะวิทย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102319   นางสาวจรรยา   ยิ้มทรัพย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102320   นายจักราวุฒิ   ความหมั่น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102322   นางสาวจิตราภา   ทะยานรัมย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102323   นายจิรพันธ์   แสงสกุลไพศาล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102324   นางสาวจิรภาภรณ์   สุมาลี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102325   นายจิรโรจน์   กาญจน์พาณิชย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102326   นางสาวจิราพัชร   พงค์พันธ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102327   นางสาวจิราวรรณ   ยะคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102328   นายจีรศักดิ์   วิทยา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102330   นายฉัตรมงคล   พิมพ์พา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102334   นางสาวชลิดา   จันทร์ปา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102336   นายชัยบดินทร์   ฉ่ำสดใส : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102337   นายชินกร   บับพาน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102338   นายฐรภัทร   ใหม่กันทะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102340   นายณชพล   พละสมบูรณ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102342   นางสาวณัฐณิชา   นามแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102353   นายธนบดี   ผิวสา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102355   นางสาวธนพร   คำหอม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102357   นายธนภัทร   คงแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102358   นายธนวัฒน์   ชูรัตน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102359   นายธนวัฒน์   ทวีหอม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102360   นายธรรศ   ปินตาเปี้ย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102361   นางสาวธัญญลักษณ์   ปิจนัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102362   นางสาวธัญญาภรณ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102363   นางสาวธัญญารัตน์   ปินไชย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102366   นางสาวธิดารัตน์   ขันทะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102367   นางสาวธิดารัตน์   ไชยแก่น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102369   นายธีระพงษ์   คำจันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102373   นางสาวนริศรา   จินดา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102374   นายนลธวัช   แสงแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102375   นางสาวนวพร   ตั้งมั่น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102378   นายนำโชค   ใจหล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102379   นายนิวพิชัย   เพ็ชรโรจน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102380   นายบรรพต   สมิด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102385   นางสาวปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102388   นางสาวปรีชยานันท์   มั่นทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102391   นายปิยะเวช   ศรีวิชัยแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102394   นางสาวพนิตนันท์   บวรสวัสดิ์ดำรง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102398   นางสาวพรไพลิน   โงกสูงเนิน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102399   นายพล   พลานุ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102413   นายภูชิต   หงษ์แก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102414   นายภูวดล   ปริวันตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102417   นายรณชัย   แม่นวิวัฒนกุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102425   นายวรวุฒ   แซ่พ่าน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102427   นางสาววรางคณา   ศรีสุยิ่ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102428   นายวริวัฒน์   มาทา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102436   นายศิกษก   แป้นห้วย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102440   นางสาวศิริวิภา   ทองรัตน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102443   นางสาวสกุลนา   สีตาล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102444   นายสมชาย   มอกทุ้ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102449   นายสิทธิศักดิ์   เริงชัยภูมิ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102450   นางสาวสุชัญญา   ศรียาภัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102451   นางสาวสุดารัตน์   แสงจันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102453   นางสาวสุภาภรณ์   จันทร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102455   นางสาวสุวิมล   อินทร์บาล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102456   นางสาวอชิรญา   สุขใส : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102457   นางสาวอชิรญาน์   เปรมสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102458   นางสาวอทิตยา   เต็นเส้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102459   นายอธิป   โสภณ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102460   นายอนันตระกูร   เกลี้ยงพร้อม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102462   นางสาวอภิญญา   สาทางกูล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102463   นายอมรเทพ   สวนภักดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102465   นางสาวอรปรีญา   ศรีสุข : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102469   นางสาวอาพาพร   พนาวัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102475   นายชินวัตร   แสนเล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102481   นางสาวปริยาภัทร   ศรีสวัสดิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102486   นางสาวเกษม์น้ำทิพย์   กลิ่นชิด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102489   นายภูมิปณิธาน   ขัติยะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201105306   นางสาวชลธิชา   ตุมอญ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105314   นายธีรภัทร   สิงห์ตัน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105315   นายนพนันท์   สานา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105326   นางสาวลักษิณา   วัดแจ้ง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105328   นางสาววิลาณี   อุ่นใจ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105329   นางสาวศิรภัสสร   เตชทัตสิวลี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105330   นางสาวศิริภัทร   ตุ้ยหนิ้ว : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105331   นางสาวศุภิสรา   สุวรรณวงศ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105334   นายสุเมธ   มากคง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105336   นางสาวอารีมา   เส็นทุ่ย : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105337   นางสาวอุษณีย์   ศิริอาดัมพันธุ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105338   นายจักรินทร์   ศรีแสง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105345   นายนรบดี   แม่นยำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105346   นางสาวปานใจ   โท่นตั้ง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201113301   นางสาวกนกกร   กันไชย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113304   นายคงบรรชา   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113305   นายคฑาวุธ   มูลเหล็ก : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113306   นางสาวชนกานต์   มูลเงิน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113307   นางสาวชนิกา   ภูริทัตปัญญา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113308   นางสาวชนิตรา   สมยอ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113310   นายโชคชัย   มณีวงษ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113313   นายธเนศ   สุทธโลก : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113315   นางสาวเบญญาภา   ปัญญาวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113317   นางสาวอภิญญา   พุทธกุล : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113318   นางสาวอรัญญา   บุตรพรม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113319   นางสาวอุมารินทร์   อ้ายตุ๋ย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201113320   นายปรัชญา   ปราบหงษ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201124301   นางสาวเกศฎาภรณ์   สิทธิวงค์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124303   นายธรณ์เทพ   ฟูลิ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124304   นายนัฐพงศ์   พระยาทอน : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124305   นายพลพล   อินทร์ใหญ่ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124306   นายพหุชัย   พรผักแว่น : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124307   นางสาวพิณัฐดา   มโนธง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124308   นายวรกานต์   ทิพย์ชาติ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124309   นางสาววรรณิษา   สายทอง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124310   นางสาวศิรินพา   สีเหล็ก : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124311   นางสาวสิริยาภรณ์   แก้วเขียว : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125311   นายฑณวรรษ   อำไพวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125317   นายทัศน์พล   ไชยวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125325   นายนวมินทร์   พงประยูรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125337   นางสาวภัชฎาพร   อินทนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125338   นางสาวภัททิยานี   เตชนันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125354   นางสาวสุชัญญา   เนตรมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6203101301   นายกฤษฎากร   กอพล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101302   นายกฤษฎากร   บุญธรรม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101303   นางสาวกัลยารัตน์   ศรีกุนนะ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101306   นางสาวจันทนิภา   ชัยธีรเดช : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101307   นางสาวจารุวรรณ   ไชยชนะ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101308   นายจิณณวัตร   สุธรรม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101309   นายจิรวัฒน์   อินทปัญญา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101310   นายชัยพร   ไชยคุณ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101311   นายชินดนัย   ทองย้อย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101312   นายชุติมันต์   ธรรมสอน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101313   นายเชาว์   วิวิตตา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101314   นายฐิติรัฐ   อุทัยนา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101315   นายทัตเทพ   ไพรพฤกษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101316   นายธนเดช   ศิลารักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101317   นายธนพัฒน์   มีสนุ่น : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101318   นายธวัชชัย   ชัยกาจ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101319   นางสาวธีรนาฏ   ปัญญาจิราธิวัฒน์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101320   นายธีระยุทธ์   พวงจีน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101321   นายนครินทร์   อินแสน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101323   นายนราวุฒิ   ชินกลาง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101325   นายนันทชัย   สอพอง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101326   นางสาวเบญจวรรณ   น่าชม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101327   นางสาวประภัสสร   เทพธรรม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101329   นางสาวปาณิศรา   หิรัญชาติ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101330   นางสาวพรชิตา   แซ่เคอ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101331   นายพีรพัฒน์   อุ่นทิ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101332   นายเพชรยุทธ   วงศ์เพชร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101334   นายภูทกฤต   เชื้อประดิษฐ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101335   นายภูมินทร์   วงค์น้ำโท้ง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101345   นายสมพล   พุทธรักษี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101346   นายสมหวัง   พันทอง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101347   นายเสฎฐวุฒิ   สายทอง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101349   นายอภิชาติ   ชำนาญ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101351   นางสาวอริสา   มีคง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101354   นายอานันท์   บุญพามา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203102305   นายณัฐพล   คำหลวง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203102307   นางสาวเบญจมาศ   จ่างตระกูล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203102310   นางสาวพัทรศยา   พุทธวงษ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203102311   นางสาวพิยดา   บุญลัย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203102312   นายพิวัฒน์   อุทธกัง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203102313   นางสาวภัทราภรณ์   ติยะ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203102315   นางสาวมลทิชา   เช้าสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203102317   นางสาวรัตน์สุดา   มีจินดา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203102318   นางสาวศุภวรรณ   ศรีคงเพชร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203102321   นายอิทธิพันธ์   เกียรติศักดิ์กำจาย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203103301   นางสาวไพสุดา   ดวงเด่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103302   นางสาวกนกนาถ   แซ่โค้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103303   นางสาวกมลพรรณ   ปิงดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103305   นางสาวขวัญชนก   กาวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103306   นางสาวคณิศร   ปุ๊ดแค : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103307   นางสาวจิรภัทร   วิชัยโน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103308   นายชนาธิท   ขัตศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103316   นางสาวธิดากาญจน์   แซ่โซ้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103317   นายธีรัช   เศวตสุริยานนท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103319   นายนรินทร์   เป็งแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103320   นางสาวนวรัตน์   อนันต์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103323   นางสาวนันทัชพร   รังษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103327   นางสาวปนัดดา   สิทธิดุก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103330   นางสาวปิยะธิดา   ลภัสมงคล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103332   นางสาวพิกุลทอง   คุ้มประภา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103336   นางสาวรดา   ทองชะโชติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103337   นางสาวรวงข้าว   ตรางา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103340   นางสาววันทนา   สาฉลาด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103341   นางสาววิชาดา   จันสม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103342   นางสาววิภาวี   สุกชู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103343   นางสาวศศิวิมล   ภัคสิทธินันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103344   นางสาวสิริรัตน์   ชูแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103350   นายอาทิตย์   ด่านกระโทก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103351   นางสาวอารดา   วงค์วรรณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103352   นางสาวภัณฑิลา   ศรีทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203104301   นางสาวกชวรรณ   แย้มสาย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104303   นายธีรเมธ   พูลเกิด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104305   นางสาวพรพิมล   อุ่นเรือน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104306   นางสาวพิมลนาฏ   สอนจันทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104307   นายมานิต   ทนานหริ่ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104311   นายลภัสกร   กระดาษทอง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104315   นางสาวศิริรัตน์   สวนมูล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6204101311   นายชยพล   ลาภเปี่ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101314   นายณัฐกร   มอเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101328   นายปรมินทร์   กรกีรติการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101331   นายปรีดา   สดศรีทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101337   นายพิริยะพงศ์   วิริปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101340   นายภาสกร   เจริญศิลป์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101362   นางสาวอัญญาณี