กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม (ฟ้อนเล็บ)

วันที่เริ่มต้น 01/07/2562 เวลา 7:30 วันที่สิ้นสุด 09/09/2562 เวลา 8:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามความเชื่อของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลเมื่อมีการย้ายถิ่นฐานไปพำนักอาศัยอยู่ที่ใด มักจะมีการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้พักอาศัยนั้น ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัยในหอพักโดยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ จึงมีความเชื่อเรื่องของการทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นส่วนใหญ่อีกทั้งในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามักมีความแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นและภูมิภาค งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำบุญหอพัก เพื่อให้การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นไปในแนวทางเดียวกันตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาภายในหอพักมีความสุขกายสบายใจในการพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล