โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาภายในหอพัก จนนักศึกษาเกิดความสุขกาย สบายใจ หลังพิธีการทำบุญหอพัก ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้แก่นักศึกษา หลังเสร็จพิธีทำบุญหอพักนักศึกษาเกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาเกิดความรู้ในวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทางพุทธศาสนา ตลอดจนเกิดการรับรู้ถึงความสุขกายสุขใจหลังการทำบุญหอพัก จนสามารถนำไปปฏิบัติได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการเกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมประเพณีของการทำบุญทางพุทธสาสนา จนสามารถนำไปปฏิบัติต่อได้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2562  - 09/09/2562 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ