ผู้เข้าร่วม
สุรชัย ศรีนรจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
สุรศักดิ์ กำมะหยี่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201101313   นางสาวดลพร   ถานะ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101317   นางสาวธิดารัตน์   โพขี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101363   นางสาวอำภา   ช่วยไว้ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201102308   นางสาวกัญญารัตน์   ปิยะวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6201102334   นางสาวชลิดา   จันทร์ปา : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6201102365   นางสาวธัญญาลักษณ์   พรมจักร : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6201102368   นายธีรชัย   สันทะวงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6201102384   นางสาวปภาวดี   รบไพรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6201102385   นางสาวปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6201124304   นายนัฐพงศ์   พระยาทอน : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6201124309   นางสาววรรณิษา   สายทอง : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6201124310   นางสาวศิรินพา   สีเหล็ก : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6201126301   นางสาวฆฤณา   ฟูศรี : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6201126306   นางสาวฐิติมา   เขื่อนแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6201126307   นางสาวฐิติยา   ณ พัทลุง : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6203104302   นางสาวฐนิชา   มีจันทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6204101334   นางสาวพรชนก   ชัยมงคล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6204102304   นางสาวทักษพร   เชษฐอุ่นเรือน : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6204102306   นางสาวนริศรา   โสภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6204108301   นางสาวจินดา   เชือมือ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 1ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105330   นายทวิวัฒน์   สายะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105343   นายนฤเบศร์   ประดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105373   นายสหัสชัย   นุชนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6206101347   นายธนวัฒน์   ติวาติน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101385   นายภูริ   ฮงประยูร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101406   นายศิวกร   สิริวงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206102358   นายปณต   หน่อเรือน : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102392   นายวิทวัส   นครังสุ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102433   นายนฤเบศฐ์   ฉัตรหลวง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206103341   นางสาวธัญวรัตม์   กันทาดง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103344   นางสาวธิดารัตน์   ต๊ะดง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206104315   นายอชิรญา   เมืองอินทร์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6206105302   นางสาวกวินธิดา   ชัยบิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105305   นางสาวชุติมา   นำภา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105316   นางสาวภัคจีรา   แสนคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6209101328   นายตะวัน   ผิวทน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209102302   นางสาวกุลกันยา   มีผดุง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6210101006   นางสาวจุฬาลักษณ์   คนตะขบ : การประมง 1ชั่วโมง
6210101007   นางสาวฌัชญาฎา   พันธ์ทอง : การประมง 1ชั่วโมง
6210101013   นางสาวนันทนา   จันทภาโส : การประมง 1ชั่วโมง
6210101016   นางสาวเบญจมาศ   สนธิรัตน์ : การประมง 1ชั่วโมง
6210101017   นางสาวรวีภา   มีถาวร : การประมง 1ชั่วโมง
6210101019   นางสาวศิริโสภา   เล็กตระกูล : การประมง 1ชั่วโมง
6210101021   นางสาวสุภาวดี   ฮวดศรี : การประมง 1ชั่วโมง
6210101022   นางสาวแสงมณี   ชัยลังกา : การประมง 1ชั่วโมง
6210101024   นางสาวการัณยภาส   พิวัฒน์โกศล : การประมง 1ชั่วโมง
6210101027   นางสาวจิตประพรรณ   ไกรทอง : การประมง 1ชั่วโมง
6210101030   MissSok khorn   Bour : การประมง 1ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 1ชั่วโมง
6210101330   นายรณกฤต   ใจวงค์ : การประมง 1ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 1ชั่วโมง
6212101327   MissSouphalak   Sypaseuth : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6212107310   นางสาวเบญจรัตน์   แสงบรรจง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1ชั่วโมง
6214101302   นางสาวนภัทรธมณฑ์   ธนเอกพิพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101333   นางสาวธัญวรัตน์   กิจพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101341   นางสาวปัทมาภรณ์   เปรื่องปราชญ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214102331   นางสาวทิวาพร   คำษาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6218102314   นางสาวจุฑามาศ   จอมจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102316   นางสาวจุฬารัตน์   อภัยกาวี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6222101310   นางสาวกัลยาณี   ปวงจักร์ทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6222101322   นางสาวจิราพร   ผลฟักแฟง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6222101326   นางสาวจีราพร   พงษ์กลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6222103020   นางสาวปภัสสร   ปรีดาผล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6222103024   นางสาวพลอยไพลิน   ทองถม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6222103028   นางสาวรุ่งทิวา   ปัญญากา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6222103031   นางสาวศีรณา   ไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6222103037   นางสาวสุภลักษณ์   แหวนเพชร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6222103038   นางสาวสุมิตรา   เวียงวิชชา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6222103045   นางสาวเอมมิกา   แชแหล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง