โครงการอบรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษามุสลิม ประจำปี 2562

วันที่เริ่มต้น 03/08/2562 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 04/08/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด มัสยิดบ้านฮ่อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมนักศึกษามุสลิมแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901102504   นางสาวฮาลหวา   กอซา : พืชสวน (พืชผัก) 20ชั่วโมง
5909101339   นางสาวธารใส   ทรายมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5910101388   นายรวีโรจน์   อารีบำบัด : การประมง 20ชั่วโมง
5912101393   นายฮูไซฟี   เจะอุบง : เศรษฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5919103524   นายฟิตรีย์   อาบูบากา : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6006101389   นายนักคิด   ศรีเกษม : การจัดการ 20ชั่วโมง
6006102454   นางสาวสะกีนะห์   เกียรติ์กรัณย์ : การตลาด 20ชั่วโมง
6009101342   นางสาวโนรี   มิกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6009101410   นางสาวอุมมีซอลีฮะห์   มาหะมะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6101102430   นายรุสลาน   กาซอ : พืชสวน (พืชผัก) 20ชั่วโมง
6101122036   นายบูดีร์มัน   สาเต๊าะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
6103101359   นางสาวอนันดา   ทะเลลึก : วิศวกรรมเกษตร 20ชั่วโมง
6103101365   นายมุมตาซ   ไสสากา : วิศวกรรมเกษตร 20ชั่วโมง
6103103313   นางสาวญาณิศา   ควรสวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20ชั่วโมง
6103103344   นางสาวฟาตีฮะห์   โต๊ะแต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20ชั่วโมง
6103103369   นางสาวอารีวรรณ   มาดหมาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20ชั่วโมง
6103104302   นางสาวเกวลิน   เส็นสอ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 20ชั่วโมง
6105101361   นายพัชรพล   พัดตั๋น : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6106101399   นางสาวพรทิพย์   มะตัง : การจัดการ 20ชั่วโมง
6109101318   นางสาวชลดา   รื่นพิทักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6109101340   นางสาวนุสบา   มะหะหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
ศาสนาเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคม ช่วยกล่อมเกลาพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ในการดำเนินชีวิต เมื่อมีปัญหาใด ๆ มากระทบใจ ศาสนาเป็นที่พึ่งพาใจให้มนุษย์ได้ (4) ศาสนาเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคม ได้แก่ คติธรรม เนติธรรม สหธรรมและวัตถุธรรม สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นคุณภาพจิตใจที่ดีงามของมนุษย์ ศาสนาจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมที่มีวิวัฒนาการ ไม่ใช่สังคมป่าเถื่อน เพราะหลักสำคัญที่สุดที่ศาสนาช่วยทำให้สังคมสงบร่มเย็นคือ ศาสนาทุกศาสนามุ่งเน้น การทำความดี ถ้าทุกคนเป็นคนดี สังคมโดยรวมก็จะสงบเรียบร้อย
สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อต่างๆในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนในสังคมเกิดความห่างเหินจากศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยในปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้พฤติกรรมของนักศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนในกลุ่มระดับอุดมศึกษาเหล่านี้ จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้มีหลักยึดเหนี่ยวในการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมการสร้างประชากรที่มีคุณภาพของสังคม
ชมรมมุสลิมแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษามุสลิม ประจำปี 2562 โดยอาศัยการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม และเรียนรู้วิถีปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่นักศึกษาใหม่ ให้มีพื้นฐานทางจิตใจที่อยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   15500 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล