โครงการอบรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษามุสลิม ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของชมรมมุสลิมได้รับความรู้และความเข้าใจเรื่องศาสนามากขึ้น ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้สำหรับการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา ยังไม่มีข้อมูล
3 พื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในชมรมฯ อีกทั้งนักศึกษาใหม่เกิดความรักความผูกพันต่อชมรม ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ของชมรมมุสลิมได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องศาสนามากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในชมรมฯ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 2 ความต้่องการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละจำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/07/2562  - 20/08/2562 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ