ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6115124051   นายฮานีฟ   เจ๊ะนิ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 14ชั่วโมง
6201101034   นายเฟาซีย์   สันมาแอ : พืชไร่ 14ชั่วโมง
6201102394   นางสาวพนิตนันท์   บวรสวัสดิ์ดำรง : พืชสวน 14ชั่วโมง
6201102468   นายอานัส   ปาเต๊ะ : พืชสวน 14ชั่วโมง
6201102470   นางสาวอามีเนาะ   ดือเลาะ : พืชสวน 14ชั่วโมง
6201105336   นางสาวอารีมา   เส็นทุ่ย : อารักขาพืช 14ชั่วโมง
6201122011   นางสาวซอฟียะห์   หมัดหมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 14ชั่วโมง
6201122016   นางสาวณัฐสุดา   ต่อเล็ก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 14ชั่วโมง
6201122042   นางสาวมุกฆรินทร์   นิลสมุทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 14ชั่วโมง
6201122047   นางสาวไรย์มี   หมัดหมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 14ชั่วโมง
6201122064   นางสาวฮาบีบ๊ะ   สตันหน๊อด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 14ชั่วโมง
6205101315   นางสาวชญาทิพย์   วงค์แฉ่ง : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
6205105393   นายซาลิม   ศิริอาดัมพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 14ชั่วโมง
6206101428   นางสาวอาริญา   วันนิ : การจัดการ 14ชั่วโมง
6206102354   นางสาวเนาวาร่า   ฮานาฟี : การตลาด 14ชั่วโมง
6206103045   นายอดิศร   บุญชู : บัญชี 14ชั่วโมง
6206103407   นายสุธากุล   หยังสู : บัญชี 14ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 14ชั่วโมง
6214102342   นางสาวนูรอาซีกีน   บาดง : ภาษาอังกฤษ 14ชั่วโมง
6219101013   นายวันเฉลิม   มดคัน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 14ชั่วโมง
6219101019   นายหัสดินทร์   แดงรามัน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 14ชั่วโมง
6219101020   นายอุดมชัย   ไชยพร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 14ชั่วโมง
6219103520   นายฟาอิซ   เจะอูมา : สถาปัตยกรรม 14ชั่วโมง
6222101343   นายธนกร   คุ้มพร้อม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 14ชั่วโมง