โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และสร้างเครือข่ายสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
-
วันที่เริ่มต้น 12/11/2561 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 16/11/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยบูรพา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งในองค์กรของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพิทักษ์สิทธิ์อันพึงได้รับของนักศึกษาไว้ซึ่งสิทธิ์ของการเป็นนักศึกษา ตลอดจนในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ สมาชิกสภานักศึกษาเป็นตัวแทนของนักศึกษา โดยผ่านการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของแต่ละคณะและวิทยาลัยเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษา ตลอดจนในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเนื่องด้วยสมาชิกทุกคนเป็นสมาชิกชุดใหม่ประจำปี 2561 ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานการบริหารงานของสภานักศึกษา รวมถึงเครือข่ายสภานักศึกษากับต่างสถาบันนั้น
จากความสำคัญข้างต้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารงาน สภานักศึกษาจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และสร้างเครือข่ายสภานักศึกษา ประจำปี 2561 โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ กระบวนการบริหารงาน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรนักศึกษาต่างสถาบัน และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและบริหารงาน สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 40  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล