โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และสร้างเครือข่ายสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการบริหารงานองค์กรนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาอื่น ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสมาชิกสภานักศึกษา และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อเปิดโลกทัศน์สภานักศึกษาผ่านการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานสภานักศึกษา และสร้างเครือข่ายสภานักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา รวมถึงการเปิดวิสัยทัศน์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสามารถในการนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการบริหารจัดการสภานักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
2. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละความพึงพอใจต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานสภานักศึกษา และสร้างเครือข่ายสภานักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา รวมถึงการเปิดวิสัยทัศน์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ ระดับ 4 0.00
4. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการจากการเรียนรู้การทำงานของสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสภานักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/10/2561  - 30/11/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ