ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804102352   นางสาวศิริมาศ   อินทร์แย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 40ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 40ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 40ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 40ชั่วโมง
5909101397   ประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 40ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 40ชั่วโมง
5918102343   นายปารเมศ   ไชยวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 40ชั่วโมง
6004105318   นริศรา   วงค์สาย : คณิตศาสตร์ 40ชั่วโมง
6005101332   ธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 40ชั่วโมง
6005101336   ธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 40ชั่วโมง
6005101385   วีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 40ชั่วโมง
6005104353   สุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 40ชั่วโมง
6006103455   วริษา   ศิริดาพร : บัญชี 40ชั่วโมง
6006103482   สุจิตรา   ชุปวา : บัญชี 40ชั่วโมง
6006104426   สุรางคนา   แป้นกล่ำ : การเงิน 40ชั่วโมง
6006104446   เอมญิกา   ชมภู : การเงิน 40ชั่วโมง
6014102319   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 40ชั่วโมง