โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 1 ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่เริ่มต้น 05/09/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 05/09/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการดูแลทุกข์สุขของ พสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก ตราบจนทุกวันนี้ และ ทรงห่วงใยปัญหาโรคระบาดพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคระบาด พิษสุนัขบ้าหมดจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ.2562 ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office International des Epizooties : OIE) ในการกำหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคระบาดพิษสุนัขบ้าจะต้องร่วมมือกันกำจัดโรคนี้ให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563 ทั้ง สัตวแพทย์ สัตวบาล และประชาชนทุกอาชีพควรมีบทบาทในการช่วยดำเนินการร่วมมือกัน โดยรัฐบาลได้น้อมรับใส่เกล้าฯสนองพระปณิธาน และนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 214/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นประธานกรรมการพร้อมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมเป็นรองประธานกรรมการ ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมี พระปณิธานให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนในการผลิตกำลังคนด้านสัตวแพทย์ที่เป็นนักปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำ รวมทั้งดูแลสัตว์อนุรักษ์ต่าง ๆ “ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน้า 22” ในฐานะมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่มีการเรียน การสอน การวิจัย และมีบุคลากรด้านสัตวบาล และสัตวแพทย์บางส่วนอยู่แล้ว อีกทั้งขณะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำลังขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ในขณะนี้ ดังนั้นคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงน้อมรับใส่เกล้าในบทบาทของความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อให้ให้โรคระบาดพิษ สุนัขบ้าหมดจากประเทศไทยตามพระประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   439 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล