โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้มีการดำเนินการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ เพื่อให้ให้โรคระบาดพิษสุนัขบ้าหมดจากประเทศไทยตามพระประสงค์ ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและ การป้องกัน และเพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามระยะเวลาที่เหมาะสม ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อควบคุมปริมาณประชากรสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยและป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า ลดอัตราการเสี่ยงของการเจ็บป่วยของนักศึกษา และบุคลากรจากสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1 จำนวนสุนัขที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เชิงปริมาณ ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เชิงปริมาณ ตัว 1000 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : 2 จำนวนสุนัขที่ได้รับการทำหมัน เชิงปริมาณ ร้อยละ 60
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนสุนัขที่ได้รับการทำหมัน
เชิงปริมาณ ตัว 100 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : 3 นักศึกษา บุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กำหนดมีความรู้และทักษะการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มมากขึ้น เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษา บุคลากร ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยมีความรู้และทักษะการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มมากขึ้น
เชิงปริมาณ คน 100 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 4 : 4 จำนวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เชิงปริมาณ ร้อยละ 60
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เชิงปริมาณ คน 1000 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/03/2561  - 30/09/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ