ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5504401003   นายพนมเทียน   ทนคำดี : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 9ชั่วโมง
5804102322   นางสาวธัญญลักษณ์   โคกแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5822101342   นายตะวัน   คำภีร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง
5822101367   นางสาวปิยมน   เป็งทินา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง
5822101378   นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์   จันทร์หอม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5822101384   นางสาวยศวดี   นวลละออง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง
5822101400   นายวัศพล   เจนจัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5904102320   นางสาวนุชนาฎ   ไชยนวล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6022101012   นางสาวศุภิสรา   พวงยอด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6022101310   นางสาวกาญจนา   ปานเนียม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101316   นางสาวจิราภรณ์   เสริมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101325   นายชัยวัฒน์   ข่วงทิพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101333   นายณัฐพล   เสือนุ่ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101335   นายต้นตระการ   เต๋จ๊ะแยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101355   นางสาวนิธิพร   พึ่งสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101359   นายบัญชร   จองแก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101371   นายปริญญา   คำปวน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101383   นายพิพัฒน์   จันทร์ทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101409   นางสาววราลักษณ์   พูลวิเชียร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101417   นางสาววิไลลักษณ์   ล่าร้อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101432   นายสิริพงษ์   เสาร์แดน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101442   นางสาวสุรีพร   เสนาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101450   นางสาวอรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6101113306   นายกฤษฎา   ทับหงษา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113307   นายกิตติธัช   จันเหลือง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113308   นายจักรกฤษณ์   ทองรักษ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113310   นายชุติพงษ์   สุภาวรรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113314   นายธนกฤต   ติ๊บลังกา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113316   นายธนาวุฒิ   โฉมห่วง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113317   นายธนาวุฒิ   หรั่งนิ่ม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113319   นายธีรภัทร์   บุญที : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113323   นายพัชรพล   ยศใจสุรินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113324   นายพัทธนันท์   จันต๊ะสา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113329   นายวัชรกรณ์   สารคุณไพศาล : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113330   นายศตวรรษ   โสภณกุลทรัพย์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113331   นายศิรวรรษ   ธนูศิลป์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113332   นายสหัสวรรษ   จ้องสาระ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113335   นายสุทธิพงษ์   ศรีฉัตรใจ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113336   นายสุธิพงษ์   ทารินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113337   นายสุรชัย   ลือชา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104106301   นายกอบุญ   อนุพจน์มนตรี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106302   นางสาวกัญธิวา   ฉวีวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106303   นายกิตตินันท์   เกียรติศิริโรจน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106304   นางสาวขวัญฤทัย   ไวจำปา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106305   นายจตุรวิทย์   ศรีศุภลักษณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106306   นายเจษฎา   หลวงจินา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106307   นายฉิมนรณ   ซองเงิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106308   นางสาวชลธิชา   เก่งการจับ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106310   นางสาวชุติกาญจน์   เหงี่ยมสูงเนิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106311   นายณัฐพงศ์   ทีมอย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106312   นายธนกฤต   ล่าชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106313   นายธนบรรณ   ขาคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106314   นายธาดา   ใจตารักษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106315   นายธิเบศ   อุดทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106316   นายธิปก   สิมสินธุ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106317   นายธีรภัทร   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106318   นายนคร   อิ่นแก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106319   นายปรมินทร์   ไชยชนะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106320   นายปรมินทร์   สาทิพจันทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106321   นายปริญญา   ปันยูร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106322   นายปัณชัย   รักษ์จินดา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106323   นายปารมี   วงค์คำปัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106324   นายพงศกรณ์   เหล่าศิริเสถียร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106325   นายพิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106326   นายพิพัฒพงษ์   นามดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106327   นายพุฒิพงศ์   ชมชิด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106331   นายรณฤทธิ์   เสนตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106333   นายวิชญะ   จิตตะวิกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106334   นายวีรยุทธ   จอมเมืองกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106335   นายเวชพิสิฐ   ตาสุรินทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106336   นายสถาพร   เเสนเเล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106337   นายสถาพร   รุจีรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106340   นางสาวสุดารัตน์   กิจอุดมวัฒน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6104106345   นายไอ้ใจ   ลุงเฮิง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6105101327   นางสาวเดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101342   นางสาวนฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101345   นางสาวนัฐวรรณ   มากหลาย : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101347   นางสาวบุณยานุช   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101362   นางสาวพัชรมัย   ตาธิยะ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101367   นางสาวภัทรภร   ปัญญาทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101371   นางสาวมัณฑิรา   ตองใจ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101372   นางสาวยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101375   นางสาวรุจิรา   เต็มแบบ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105105303   นางสาวกิ่งกาญจน์   กุลุชิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105320   นางสาวณัฐชนก   นิยะบุญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105324   นางสาวณัฐพร   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105350   นางสาวปิยนุช   กุลณา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105352   นางสาวปิยะภา   ขวัญวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105374   นางสาวรัตน์สุดา   อุ่นเรือน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105389   นางสาวศิริวรรณ   วงษ์พานิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105395   นางสาวสัภยา   แซ่ห้อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105398   นางสาวสุชัญญา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105399   นางสาวสุดารัตน์   บุญทา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105400   นางสาวสุทธิดา   สัตตารัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105402   นางสาวสุพิชชา   คุณยศยิ่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105405   นางสาวสุวรรณี   โจมรัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105408   นางสาวอรวรรณ   ใจหวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105409   นางสาวอริสา   ฐิตสิริพงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101472   นางสาวอรัญญา   ขุนศักดิ์ดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102316   นายคชินทร์   ชาฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102322   นายจิรวัตร   เลาย่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102337   นายณัฐธีร์   วัฒนจรสโรจน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102341   นายดนัย   พรมสมบัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102342   นายดนุชิต   ธรรมชัยเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102348   นายธนกานต์   ล้อไพบูลย์ : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102349   นายธนชิต   สักแกแก้ว : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102361   นายนันทพงศ์   พนากำเนิดสกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102376   นางสาวพรรณิภา   ทองหล่อ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102377   นางสาวพิชญธิดา   สืบพันธ์โพธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102379   นางสาวพิมพ์พิไล   จองสุรียภาส : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102381   นายพีรวัส   กิติสาย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102383   นางสาวเพียงเดือน   ยืนยงคีรีมาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102391   นายภูมิ   บุญมาชัย : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102397   นางสาวร่มดี   ชมพูคีรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102399   นางสาวรักชนก   ไอนัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102406   นางสาวลัดดาพร   ภัทรเสถียรชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102408   นายวงศธร   สีเมืองแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102413   นายวิระยะ   เท่งฮวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102415   นายศตวรรษ   ต้อตานา : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102419   นายศักดิพงษ์   บูรพา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102422   นางสาวศิรประภา   เหล็กเพชร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102423   นางสาวศิริรัตน์   สังข์ประคอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102425   นายสมชาย   เมอโป : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102428   นางสาวสโรชา   ทาไชยวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102429   นางสาวสหัสยา   มหาผล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102432   นายสิปปกร   กันทา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102434   นางสาวสิรินดา   สีเงา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102435   นางสาวสิรินทร์ยา   ขาวดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102437   นางสาวสุชารัตน์   วงศ์โชติบริรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102440   นางสาวสุนันทินี   คงเรือน : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102441   นางสาวสุพัตรา   นวลยง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102443   นางสาวสุวนันท์   สุทธะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102444   นางสาวสุวภัทร   ดอกรัก : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102445   นางสาวสุวัสสา   ระงับพาล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102447   นางสาวอภิษฎา   เชื้อลาว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102449   นางสาวอรัชพร   อินทะพันธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102455   นางสาวอาภาพร   วงศ์ษา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102456   นางสาวอารยา   มั่นหมาย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102457   นายอำนาจ   มัจฉา : การตลาด 9ชั่วโมง
6106102459   นางสาวเอื้อการย์   นนท์นิติรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103314   นางสาวขนิษฐา   บุญโนนยาง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103315   นางสาวจันทร์จิรา   ส่องแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103316   นางสาวจารุวรรณ   พันธ์พืช : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103317   นางสาวจินตนา   กรุงนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103318   นางสาวจิรนันท์   งามสมทรง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103321   นางสาวจิราพร   เมืองขาว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103322   นางสาวจีราวรรณ   เตจ๊ะฝั้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103323   นางสาวเจนจิรา   จำภูวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103325   นางสาวชฎาพร   แก้วประภา : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103326   นางสาวชนาภา   สักลอ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103327   นางสาวชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103329   นางสาวชุติมา   คงความเพียร : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103344   นางสาวดุษฎีพร   เรืองคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103350   นางสาวธนิษฐา   นวลปันยอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103354   นางสาวนภัสวรรณ   สารกาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103392   นางสาวภัทร์จิรา   ใจก้อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103396   นางสาวมนัญญา   รามการุณย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103397   นางสาวมัตสยา   อุระแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103398   นางสาวมุกดา   เตชะเดชวรพันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103399   นางสาวรวิภา   สกุลไพรวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103421   นางสาววิลาสินี   วงษ์กัณหา : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103437   นางสาวสิริรัตน์   กุณะแสงคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103452   นางสาวอรวรรณ   ณรงค์มี : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103453   นางสาวอรอิศรา   สุขผล : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103455   นางสาวอักษิพร   ภิรมย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104348   นางสาวณิชนันทน์   อายุยืน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104366   นายนครินทร์   ประพรม : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104371   นางสาวนาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104372   นางสาวนิรชา   ก้อใจ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104377   นางสาวเบญจวรรณ   อภิชาตกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104378   นางสาวปวรรณรัตน์   บุตรลพ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104379   นางสาวปวีณา   แสงไกร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104383   นางสาวพรทิพย์   อักษรบริสุทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104393   นางสาวภาณุมาศ   ขุนหาญ : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104400   นางสาวโยธกา   ปาใจ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104441   นางสาวอัจฉรา   กอฝั้น : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104444   นางสาวอารียา   พวงรักษ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104446   นางสาวไอรดา   อินปินตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6109101305   นายกันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101312   นายจิรัฐโชติ   อินทะราชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101316   นายชนาธิป   ก่ำจีน : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101333   นายธีรพัฒน์   จ๊ะมั่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101342   นายปพนธีร์   สิทธิคณากูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101344   นายปริญญา   คีรีกิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101346   นายพงศธร   คำปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101358   นายเมธาสิทธิ์   อนุพันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101370   นายศักดา   ก่ออินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101376   นายสหัสวรรษ   จันตาราม : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101385   นายลัลณ์พวัฒน์   มุราชวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101397   นายอำนวย   ลอห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101397   นางสาวแสงแก้ว   หงษ์คำ : การประมง 3ชั่วโมง
6110102301   นางสาวกานต์รวี   สุวรรณโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102302   นางสาวเกวลิน   สุกใส : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102304   นางสาวจิตติมา   ภิญโญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102306   นางสาวจิราพร   นาจกระโทก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102307   นางสาวจุฑามาศ   จูงใจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102318   นางสาวดวงรัตน์   ภู่ดนตรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 9ชั่วโมง
6110102327   นางสาวนภัสสร   คำพวง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102330   นางสาวนิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102333   นางสาวบุษบา   สีพรรณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102334   นางสาวปุญญิศา   จันทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102336   นางสาวพรรยี่หวา   ภุมกา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102343   นางสาวมณีวรรณ   ป๋าพนัสสัก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102345   นางสาวลักษณพร   ขันทะมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102348   นางสาววิภาวรรณ   เนื้อนาค : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102351   นางสาวศิริลักษณ์   อยู่รัมย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102361   นางสาวสุภัสสรา   บัวลม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6112101303   นางสาวกฤษณา   ชัยนำบิน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101305   นางสาวกุลจิรา   ศาลางาม : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101306   นางสาวจิรชญา   บุญทาคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101312   นางสาวณัฐชญาภรณ์   เดชเสน : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101318   นางสาวธัญพิชชา   แก้วถา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101324   นางสาวบุษบาพร   อายุยืน : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6112101332   นางสาวพนิตนันท์   แผนจู๋ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101350   นางสาวศุภานิช   ศิริเสาร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112102303   นางสาวจรรยา   จอมงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102320   นางสาวนภัสกร   อยู่ถมยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112106308   นางสาวจักรกรียา   มาธุระ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106315   นางสาวณัชฌา   ทับบุญมี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106317   นางสาวณิชกมล   เกิดแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106332   นางสาวเบญญทิพย์   อังศุกุลชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106333   นางสาวใบเฟริน   ดวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106335   นางสาวปฐมาวดี   กองลุน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106337   นางสาวปรางทิพย์   สมบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106339   นางสาวปาณิตา   แสงคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106341   นางสาวปิยะฉัตร   แสนต๊ะ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106342   นางสาวปิยะดา   สีระ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106344   นางสาวพรรณธิชา   พรหมบุตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106356   นางสาววรัญญา   จันทร์คำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106377   นางสาวอินทิรา   อินเทพ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6122101001   นายเจตน์   เกตุแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101002   นายเจษฎา   ใจมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101003   นายชัยวัฒน์   ลัยนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101004   นายชาญศักดิ์   ขวัญถาวร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101005   นายณัฐดนัย   รัตนพราว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101006   นายณัฐพล   ไชยชาติ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101007   นางสาวธัญสินี   วิเสษ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101008   นายนพรัตน์   อินบัว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101009   นายนัฐวัตร   กวีวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101010   นายบุญญฤทธิ์   ธานี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101011   นายปฏิภาณ   หลวงเดิมพัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101012   นายพงษ์ชัย   ชุมจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101013   นายไพสิฐ   กลหิรัญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101014   นายเมธา   บุญประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101016   นายวัฒนา   สักแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101017   นางสาววิชชุตา   กาวิโท : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101018   นายศุภกฤต   ศรีดารา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101019   นางสาวแสงจันทร์   อยู่เป๊าะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101020   นายอมรเทพ   บุญราญลือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101021   นางสาวอริสรา   บุญพึ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6122101302   นางสาวกมลวรรณ   ทาแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101303   นางสาวกรรณิการ์   ศรีสุวรรณดิษฐ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6122101304   นางสาวกฤติยา   เหลืองฐิตกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101306   นางสาวกัญญารัตน์   ศรีชนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101307   นางสาวกัลญา   กาวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101308   นางสาวกัลยรัตน์   นราเกษม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101309   นางสาวกัลยา   ตันหลวง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101310   นางสาวกานต์ภัทรณิชา   สุวรรณธีรวงศ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101311   นางสาวกิ่งกมล   ลาภเพิ่มพูนสิริกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101312   นางสาวกิ่งแก้ว   ปลอดทองสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101313   นางสาวกิตติมา   เงินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101314   นางสาวกีรติกานต์   จรูญพูนมงคล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101316   นางสาวกุหลาบ   ทนงค์แผง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101317   นายเกรียงไกร   เรือนใจดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101318   นางสาวเกศรา   ปะนามเท : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101319   นางสาวเกียรติสุดา   มงคลเจริญเชาว์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101320   นางสาวขนิษฐา   บังราช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101322   นายคันธรัตน์   ต้องเชื้อ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6122101324   นางสาวจารุวรรณ   มากระโทก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101325   นางสาวจินตนา   ภาพฉิมพาลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101327   นางสาวจิราภรณ์   ถินกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101329   นางสาวจุฑามาศ   พงษ์ธรรม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101332   นายชนาธิป   ผุดเกตุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101333   นางสาวชนิตร์นันท์   ฉันทยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101335   นายชาติชาย   กู้วัฒนะสกุล : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6122101336   นางสาวชุติกาญจน์   เชิดพุทรา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101337   นางสาวชุติกาญจน์   บัวกระโทก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101338   นางสาวชุติมา   จบศรี : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6122101339   นางสาวฐิดารัตน์   สิทธิเป็ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101340   นางสาวฐิติวรดา   แหยมนาค : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101341   นายณภัทร   โชติสุวรรณรัตน์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6122101342   นายณรงค์สรร   พรมรังสี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101343   นางสาวณัฎฐณิชา   ชัยรังษี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101346   นายณัฐพงษ์   บัวบาน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101347   นายณัฐภัทร   จันเป็ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101348   นางสาวณัฐภาวี   หนูจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101350   นายณัฐวุฒิ   เขม้นงาน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6122101352   นางสาวณิชนันท์   อุตรชน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101354   นายเตชสิทธิ์   จิตรบุตร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101355   นางสาวทิพย์น้ำฝน   สิ่วสงวน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101356   นายทิวัตถ์   จุมปาคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
6122101360   นายธาดา   อินทร์สุวรรณโณ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101362   นายธีรภัทร   คงปันนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6122101363   นายธีระ   บัวเย็น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101365   นางสาวนภัสวรรณ   วันเกลี้ยง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101366   นางสาวนภัสสร   เสสา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101367   นายนรานันทน์   จันทร์เลน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101368   นางสาวนัฐชา   พบกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101369   นางสาวนัฐทรียา   พวงพันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101370   นางสาวนันทภรณ์   วิยานันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101371   นางสาวนาเดีย   กันยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101372   นางสาวน้ำตาล   อนิยมพิสัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101373   นางสาวนิจจารีย์   สายสี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101374   นางสาวนุชนาถ   รกไพร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101375   นางสาวนุสบา   เก่งกาจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
6122101376   นางสาวบุญธิดา   หมอรักษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101377   นายเบญจพล   มูลคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101378   นางสาวเบญจมาศ   สุภานิชย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101379   นางสาวเบญจรัตน์   ปานน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6122101383   นางสาวปิยะธิดา   พฤษกิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101384   นางสาวปิยาพัชร   พุทธนาวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101385   นายพงศธร   กองลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101386   นายพงษ์สถิต   ต้องสู้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101387   นางสาวพชรพรรณ   เสณาคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101388   นางสาวพนิตา   แย้มฤดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101389   นางสาวพริมา   ช่างคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101390   นายพลวัตร   มิ่งชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6122101391   นางสาวพัชนี   พรมสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101392   นางสาวพัชรมัย   เอี่ยมชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101393   นางสาวพิมประไพ   ครองอำนวย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101394   นายพิสิษฐ์   อ้ายมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101395   นางสาวพุทธมาศ   หลวงนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101397   นางสาวภัทราภรณ์   วังใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101400   นางสาวมนัชญา   จอมนงค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101401   นางสาวมัลลิกา   คณะพล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101404   นางสาวรัตติกร   แพงศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101405   นางสาวรินรดา   สินอุดม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101406   นางสาวรุ่งนิษฐ์ชา   รุ่งรัตน์เดชากรณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101407   นางสาวรุ่งระวี   สารทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101408   นางสาวรุจีรัตน์   พูมพักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101409   นางสาวฤดีรัตน์   ยะเชียงคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101410   นางสาวลัดดา   หมุนอุดม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101411   นางสาวลัดดาวัลย์   สุขศรีราษฏร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101412   นางสาวลัดลิตา   ต๊ะหล้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101413   นางสาววนัชพร   ตักโพธิ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6122101414   นางสาววนิดา   เเชกรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101415   นางสาววรพรรณ   มหาวัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101416   นายวราพงค์   ณ ลำพูน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101417   นางสาววราภรณ์   นันลือ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101418   นางสาววันวิสา   แพงศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101420   นางสาววิมลรัตน์   สุขส่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101421   นางสาววิไล   ธาราเสรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101423   นางสาวศศิกานต์   ศรีเกิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101424   นางสาวศศิธร   ชัยเกษม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101425   นายศักดิ์สิทธิ์   ดวงชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101426   นางสาวศิขริน   คำวันนา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101427   นางสาวศิรภัสสร   อุ่นปวง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101428   นางสาวศิริลักษณ์   สอนหาจักร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101429   นางสาวศิริวิมล   เงาใส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101431   นายศุวิจักษ์   เรืองเนตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101433   นางสาวสายธาร   เพลินพัฒนา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101434   นางสาวสาริกา   อินต๊ะโมง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101435   นางสาวสาลินี   หมุนสิงห์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101438   นางสาวสุดารัตน์   แสงมณี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101439   นางสาวสุพรรณนิกา   ลอยมา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101440   นางสาวสุพรรณี   มณีจันสุข : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6122101441   นางสาวสุพัตรา   ลีศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101442   นางสาวสุพัตรา   สังข์แย้ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101443   นางสาวสุพิณญา   กาศมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101444   นางสาวสุรีรัตน์   อุ่นวิเศษ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101445   นางสาวสุวิชชา   วงศ์สุวรรณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101446   นางสาวเสาวิภักดิ์   เชื้อโตเติม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101447   นางสาวอโณทัย   เขียวทัพ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101448   นายอธิวัฒน์   คงเมือง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101449   นายอนุชิต   ศรีขัดเค้า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101450   นายอมรเทพ   แสงมณี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101451   นางสาวอรัญญา   นายจะหริ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101452   นางสาวอริยา   ปัจจัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101453   นายอัครชัย   คำเพราะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101454   นางสาวอังษณา   ประวัติงาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101455   นางสาวอัญธิชา   เหมวิเชียรชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101457   นางสาวอารยา   เขื่อนควบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101458   นายอำพล   เลิศสกุลทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
6122101459   นายอิศรา   จงชมผา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101461   นายเอนก   สุวรรณทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101462   นายเอนกพงค์   เสาร์ขัน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101463   นายรัชชานนท์   ชาววิวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101464   นางสาวหทัยรัตน์   แสงสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122102001   นางสาวกัลยรัตน์   ยะวงค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102002   นายกิตติพงศ์   แก้วผลึก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102003   นางสาวจารุวรรณ   โลเลิศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102007   นางสาวธีนัทตา   วาที : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102008   นายนัทธพงศ์   นาระต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102009   นางสาวนันท์นภัส   สมคะเน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102010   นางสาวบัณฑิตา   บุญยิ่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102011   นายบุญทวี   ทิคำมูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102012   นายภูผา   โรจน์บุญถึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102013   นายภูมิพัฒน์   พรมวังขวา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102014   นางสาวมนรัตน์   กอบวิยะกร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102015   นายมัดธนา   บัวหา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102016   นายรชต   เทียมเมฆ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102018   นางสาววิมลสิริ   ชัยหงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102019   นายวีรกรณ์   ศักดิ์สิงห์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102020   นางสาวศิริลักษณ์   เพชรคง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102021   นางสาวสาวิตรี   มั่นใจดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102022   นายสิทธิพงษ์   เอื้ออำรุงกุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102023   นางสาวสุกัญญา   เพียงโธสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102024   นายอนิรุจน์   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102025   นายอนุพล   ปราณีต : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102026   นายอิทธิพล   พรมมา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122103001   นายกฤษดา   มาโน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103002   นายกิตติธรา   พลายวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103003   นายขวัญชัย   เฉพาะธรรม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103004   นางสาวจันทร์จิรา   จันทร์เตมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103005   นายจาตุรงค์   ไทยใหม่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103006   นายชัยฤทธิ์   เวียงวิเศษ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103007   นายฐากูร   น้อยสัมฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103008   นายณรงค์ฤทธิ์   คงมิยา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103009   นายตรีพรรดิ์   บุญปลอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103010   นายธนกฤต   นภัสอารินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103011   นายธนกฤต   นันต๊ะจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103012   นายธนวัต   อังกาบ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103013   นายธวัชชัย   รจนัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103014   นางสาวน้ำฝน   วิจิตรัมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103015   นายพงศธร   ลิบลับ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103016   นางสาวพลอยไพลิน   พรหมรำไพวงศ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103018   นางสาวภัททิยา   สิรินันทิศา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103019   นายภัทรวัต   ศรีวิภาต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103020   นายภัทราวุธ   แสงทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103021   นายภาณุทัต   สุดเลิศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103022   นางสาวภารดี   จันทร์โชติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103023   นายภูริวัธ   อิ่นแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103024   นายมนตรี   อุดทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103026   นายวรภพ   คุ้มทิม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103027   นางสาววริศรา   ทองเหง้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103028   นายวรุตม์   จิตราภิรมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103029   นายวัชรากร   สมเกื้อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103030   นายศรัทธา   เรนชนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103031   นางสาวสิริพร   เสาร์แก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103032   นายอดิศักดิ์   ม่านมีมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103033   นายอธิชนันท์   กรรมใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103034   นายอนุพงศ์   เป็งแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103036   นายเอกรัตน์   ศิริจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง