โครงการสภานักศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
-
วันที่เริ่มต้น 04/10/2561 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 04/10/2561 เวลา 16:00
สถานที่จัด ลานอนันต์ ปัญญาวี ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สืบเนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีสิทธิและสวัสดิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกคนควรที่จะได้รับ แต่ปัจจุบันยังคงมีการเกิดปัญหาที่ก่อให้เกิดการละเมิดและกระทบต่อสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษาอันเกิดมาจากสาเหตุหลายประการ หนึ่งในปัญหาที่สำคัญนั้นคือ การสอดส่องดูแลที่ไม่ทั่วถึงและกระจายสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ จึงทำให้นักศึกษาบางกลุ่มได้รับสิทธ์และสวัสดิการอย่างไม่เป็นธรรม นั้น
ดังนั้น สภานักศึกษาซึ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆอันเกิดประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดโครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นข้อเสนอแนะและปัญหาของนักศึกษาอันกระทบด้านสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน และนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและดังที่ได้สรุปรับจากการทำกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1360 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล