โครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การจัดทำโครงการสภาสัญจรในปี 2561 ครั้งนี้เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจในสิทธิ์และสวัสดิการของตนเองที่ควรได้รับโดยมีสภานักศึกษาซึ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษาเป็นองค์กรที่จัดทำกิจกรรมต่างๆอันเกิดผลประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และได้สำรวจความคิดเห็นข้อเสนอแนะปัญหาของนักศึกษาอันกระทบต่อด้านสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา
ดังนั้น ทางสภานักศึกษาจึงได้รวบรวมข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละคณะ/วิทยาลัยและได้นำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจในสิทธิ์และสวัสดิการของตนเอง ทางสภานักศึกษาและสโมสรร่วมกับคณบดีได้ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิ์และสวัสดิที่นักศึกษาควรได้รับทำให้นักศึกษาได้ตระหนักและเข้าใจในสิทธิ์และสวัสดิการของตนเองในการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของสภาสัญจรครั้งนี้
2 2. เพื่อลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นข้อเสนอแนะและปัญหาของนักศึกษาในด้านสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา ตลอดจนรวบรวมข้อมูลหาแนวทางร่วมกันและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ปัญหาต่อไป ทางสภานักศึกษาได้จัดเก็บเอกสารการร้องเรียนของแต่ละคณะ/วิทยาลัยและได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ตระหนักและเข้าใจในสิทธิ์และสวัสดิการของตนเอง ในการพื้นที่สำรวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาของนักศึกษาด้านสิทธิ์และสวัสดิการ และ เกิดการระดมความคิดเพื่อรวบรวมข้อมูลหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันของนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. -ระดับการรับทราบและเข้าใจในสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. -จำนวนปัญหาที่ได้รับร้องเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เชิงปริมาณ ประเด็น 40 0.00
3. - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2561  - 31/10/2561 06/08/2561  - 05/10/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ