โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2561 "กิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU AMBASSADOR CONTEST 2018"
MJU AMBASSADOR CONTEST 2018
วันที่เริ่มต้น 19/09/2561 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 19/09/2561 เวลา 21:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5801101345   นายภูชิต   คนหลวง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101372   นายอภิสิทธิ์   เสนามาตย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101373   นางสาวอรพิณ   พะเก่พอ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5803103317   นายธนวัฒน์   เวชพสิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5805101376   นายวิทยา   ปราบปรามภัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104325   นางสาวชลิตา   แก้วเป็ง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101332   นายจิรายุ   แผ้วพลสง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101357   นายณัฐพล   เศวตะดุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101445   นายภูมิพัฒน์   คงภักดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102479   นายวิทวัส   ปันซังคอน : การตลาด 6ชั่วโมง
5809101320   นางสาวเจนจิรา   เรือนสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101326   นางสาวชัญญานุช   นนทวาสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5810101416   นายสิรภพ   จันทร์งาม : การประมง 6ชั่วโมง
5812106333   นางสาวทิพย์วรรณ   ลุนวงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5818102333   นายปฐวี   ณ น่าน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5822101432   นายนพดล   พันจั่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5901113326   นายพงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5903104327   นายมณฑล   เมืองแก้ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5905104403   นายอัษฎาวุฒิ   ปางค่า : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101334   นางสาวชนกนันท์   สมหวังสกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101390   นางสาวนิรุชา   เอี่ยมสะอาด : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 6ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5910101319   นางสาวชญานี   ขันตี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912106396   นางสาวกัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5914101324   นางสาวนาวิกา   ปานรงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5918102368   นางสาวอนัญชนา   ลำเลียงพล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5922101386   นายวิเชษฐ์พงษ์   พรมมาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101421   นายอภิวัฒน์   วงสายา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6001101306   นางสาวจิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001105356   นายนราธิป   ใจปินตา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6004101306   นายกริชชัย   ผลเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101342   นายทะเลไทย   สิงวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101360   นายพีระวิชญ์   ตระกูลพิตรพิบูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004106353   นางสาวอัญวีณ์   มงคลอัศวพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104403   นางสาวสุภาภรณ์   หนูทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012102305   นางสาวกานต์ธิดา   เลิศวิชยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012106326   นางสาวดลดวงพร   พรมจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106327   นางสาวดวงฤทัย   สารีพันธ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106356   นางสาวลักษมี   จิพ้วย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106370   นายสหรัฐ   อรุณพิทักษ์วงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6019102529   นายแสงธรรม   สระจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6101101310   นางสาวจุฑารัตน์   จันทรเสนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101311   นางสาวจุฑารัตน์   มามา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101312   นางสาวชลธิชา   บัวผาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101352   นายภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101359   นางสาวลลิตวดี   ทะนุตัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101361   นางสาววรนุช   ยะแบน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101362   นางสาววริศศรา   คนอ้วน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101364   นางสาววิยาดา   เปลี่ยนดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101367   นางสาวศิริกัญญา   สุจา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6104101344   นางสาวนภาพร   ดอกลำพู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101346   นางสาวนุชวรา   ยะกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101355   นางสาวพชรพร   แจ้งจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101365   นางสาวภัทรวารินทร์   ปินตาปิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101393   นางสาวสุชานันท์   แพรวนภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101394   นางสาวสุทธิดา   ชิวหากาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101396   นางสาวสุธิดา   ยานะโส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101397   นางสาวสุพิชญา   แก้วสุดใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104107306   นางสาววิมลณัฐ   รังสรรค์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104108301   นางสาวกชกร   อยู่ถาวร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6105101303   นายกรภัทร์   ธรรมสละ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101322   นางสาวฐิตินันท์   ยะมัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101325   นายณัฐพล   นามคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101329   นายปวริศฐ์   ธัญญานิติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101338   นายธีรภูมิ   ซ้อนเสียงดัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101339   นายธีรศักดิ์   ชัยศาสตร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101353   นางสาวปาณิศา   โฉมศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101385   นายวิทยา   ยาวิไชย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101400   นายสิรวิชญ์   วัฒนวาทิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101414   นายอภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101422   นางสาวอาภัสรา   คำจริง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112106350   นางสาวมฆวัน   เสนาธรรม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6112106370   นางสาวสุธีรา   กิ่งเพชรรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6112106371   นางสาวสุภัชชา   ปัญญา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6112106372   นางสาวหทัยรัตน์   พลพลังศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6112106375   นางสาวอรอนงค์   คงยิ้ม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6112107316   นางสาวภูริชญา   สุวรรณศรี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6115123403   นายอมันตุ์   กันทาดง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123407   นายอัฐวรรธน์   เสือคุ่ย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6118102364   นางสาวรุ่งนภา   อินทร์นาง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำรา จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี
องค์การนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตร ที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ การเสียสละ อดทน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่สำคัญในการดำเนินชีวิตจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองนอกห้องเรียน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษาอาทิ การออกค่ายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมและผู้ด้อยโอกาส การสร้างสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและกีฬาให้แก่ตนเอง อันจะเป็นการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ตนเอง นอกจากนั้น จะมีการแสดงผลงานกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาขององค์กรนักศึกษาทุกองค์กร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและตนเอง
กิจกรรมประกวดดาว เดือน ดาวเทียม ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสามารถนักศึกษาโดยให้นักศึกษาได้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาต่างคณะ ต่างสาขา ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการประกวดในครั้งนี้ และเพื่อเป็นสื่อกลางของเหล่านักศึกษา ในการค้นหาตัวแทนนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ทางด้านพฤติกรรมที่เหมาะสม ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือกตัวแทนดาว เดือน ดาวเทียม จากทุกคณะและทุกวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนนักศึกษา เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เช่น ให้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักการเข้าสังคมได้มากยิ่งขึ้นสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงจัดทำโครงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรนักศึกษาทุกองค์กรได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมของชมรมอิสระที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเพื่อเป็นการชี้ช่องทางของความคิดใหม่ๆให้นักศึกษาใหม่ได้สัมผัสนำเสนอความสำเร็จของผลงานต่างๆ ที่ได้ทำชื่อเสียงให้ทุกคณะ ทุกชมรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่เกิดความต้องการมีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ และเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าออกแสดงในการนำเสนอผลงานให้บุคคลที่สนใจได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3532 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล