สถานที่ : ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

วันที่รับลงทะเบียน : 12/9/2561 - 19/9/2561

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 27 / 3532
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นางสาววาศิตา วิชัยยา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
2 นางสาวเวณิก มีทา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
3 นางสาวอารยา คำศรีใจ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
4 นางสาวพรพิมล เทศเนานิตย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
5 นางสาวจตุรพร ดาราเพ็ญ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
6 นางสาวขวัญฤทัย ไวจำปา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
7 นางสาวแหม่ม สุทธสา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
8 นางสาวสุมินตรา โตลำมะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
9 นางสาวสุนทรีพร จินะพรม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
10 นายรัชชานนท์ แก้วพา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน (พืชผัก))
11 นางสาวกุลจิรา สุขศรีทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
12 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีคุ้มวงศ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
13 นางสาวอัจฉริยาพร สวัสดิ์วงศ์ไชย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
14 นางสาวชฎาพร พิมสาร
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
15 นางสาวนริสรา พลโสดา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
16 นางสาวสุดาภรณ์ ผดุงเวช
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
17 นางสาววรัญญา จันทิมา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
18 นางสาวธัณย์สิตา โปธิมา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
19 นางสาวพัทธ์ธีรา จิโนตัน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
20 นายกิตติเชษฐ์ สุปิน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ส่งเสริมการเกษตร
21 นางสาวอัษฎาพร เตชะลือ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
22 นางสาวญาติกา ศรีกันยา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
23 นางสาวเบญจวรรณ บริสุทธิ์เพ็ชร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
24 นางสาวปวีณวัสสา ขันธนานันท์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
25 นางสาวอรอิศรา สุขผล
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
26 นางสาวกมลรัตน์ ใจมุข
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี3
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
27 นายเสฏฐวุฒิ วงค์ยามี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี3
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์