โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 02/09/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/09/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณภาพออกไปสู่สังคม ในการที่จะพัฒนาคุณภาพนักศึกษานั้นการเรียนด้านวิชาการภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ดังนั้น สถาบัน อุดมศึกษาทุกสถาบันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่จะคอยช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ คือ กองกิจการนักศึกษา โดยภารกิจหลักของกองกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่ในการให้การสนับสนุนการทำกิจกรรรมนักศึกษาและตลอดจนให้อำนวยความสะดวก และบริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมของนักศึกษาจะเป็นตัวสร้างให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ รู้จักกระบวนการในการทำงานทั้งในด้านการวางแผน การประสานงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้จะมีส่วนช่วยนักศึกษาเป็นอย่างมากเมื่อนักศึกษาจบออกไปประกอบอาชีพ

งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่หลักในการควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุน ในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา องค์กรนักศึกษา และมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างไรก็ตามการที่จะให้นักศึกษาที่เป็นผู้ที่มีทักษะทั้งด้านความรู้ ความคิด และการปฏิบัตินั้น หากศึกษาจากภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียง การที่นักศึกษาได้เห็นโลกทัศน์ที่กว้าง มุมมองที่แปลกใหม่ ตอลดจนมีความรู้ ความคิด ที่หลากหลาย จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องไปศึกษานอกมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในโลกของเทคโนโลยี โลกของการสื่อสาร หรือแม้แต่การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำศึกษาด้วยกัน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีองค์กรนักศึกษาที่หลากหลายในการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การฝึกฝนกระบวนการทำงาน และส่งเสริมความเป็นผู้นำให้กับองค์กรนักศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้ผู้นำนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการฝึกฝนนั้น นอกจากการเรียนรู้หรือจัดฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยแล้ว การเรียนรู้แลกเปลี่ยนจากหน่วยงานภายนอกก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับผู้นำนักศึกษา

จากความสำคัญข้างต้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรนักศึกษามีประสิทธิภาพ งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 โดยการเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ กระบวนการบริหารงาน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรนักศึกษาต่างสถาบัน และสานสัมพันธ์ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 วิทยาเขต ตลอดจนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 89 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล