ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
48911506   นายณภัทร   แก่นสาร์ : บริหารการพัฒนา 36ชั่วโมง
5801101373   นางสาวอรพิณ   พะเก่พอ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
5905101381   นางสาววันวิสาข์   จันทร์ใส : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
5905201338   นางสาวศิญาภรณ์   ไชยเจริญ : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 36ชั่วโมง
5909101374   นางสาวรัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
5914101320   นางสาวธีรารัตน์   วงษ์ชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 36ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 36ชั่วโมง
5914101354   นายมาร์วิน   บุญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 36ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 36ชั่วโมง
5918102351   นางสาวมิรันตี   พลตื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6004101310   นายกิติกร   ดอนดินอาจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101381   นายศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6005104343   นางสาวธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 36ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 36ชั่วโมง
6008107326   นางสาวพัชรากร   ถุงแก้ว : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 36ชั่วโมง