โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการบริหารงานองค์กรนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาอื่น ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการบริหารงานองค์กรนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาอื่น
2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 วิทยาเขต และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำองค์กรนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษาผ่านการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานองค์กรนักศึกษา และสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาต่างวิทยาเขต และต่างสถาบันการศึกษา รวมถึงการเปิดวิสัยทัศน์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความต้องการนำความที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่ายที่ได้รับจากการศึกษาดูงานระหว่างสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ ระดับ 3.51 0.00
4. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/08/2561  - 30/09/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ