โครงการเตรียมความพร้อมสภาอาสา ประจำปีการศึกษา 2560
-
วันที่เริ่มต้น 03/09/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 09/09/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด บ้านไร่เชิญบำเพ็ญ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5804102352   นางสาวศิริมาศ   อินทร์แย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102363   นางสาวอุมาพร   ทองแทน : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804106342   นายวรัญญู   แก้วศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 36ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 36ชั่วโมง
5804107340   นางสาวอรนิสา   เมล์ทาง : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
5805204345   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : การบริหารท้องถิ่น 36ชั่วโมง
5806105328   นายดนุสรณ์   เก่งเขตรกรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5812106317   นางสาวชลธิดา   สุวรรณไชยา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 36ชั่วโมง
5812106327   นางสาวณัฏฐ์นลินี   สังข์คร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 36ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5822101352   นายธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
5901105358   นายพลพิทักษ์   หม่อมปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 36ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 24ชั่วโมง
5904102347   นางสาวอติกานต์   เพชรม่อม : เทคโนโลยีชีวภาพ 24ชั่วโมง
5904102349   นางสาวอรจินดา   กานุมัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 24ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 36ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 12ชั่วโมง
5906104343   นางสาวญาณิศา   สราวิช : การเงิน 24ชั่วโมง
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
5912106396   นางสาวกัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 24ชั่วโมง
5914102318   นายณัฐวุฒิ   ทะโนลับ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
สภานักศึกษาเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมด้านการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษาสืบเนื่องจากการจัดงานเปิดโลกกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๐ ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการเข้ามาเป็นสภาอาสาเพื่อนร่วมทำงานและศึกษาการทำงานของสภานักศึกษาก่อนทำการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาประจำ ปี ๒๕๖๑ ให้เป็นเครือข่ายของนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมในการช่วยเป็นกระบอกเสียงในการร้องเรียนปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิการนักศึกษา
สภานักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และเข้าใจ ในหน้าที่ของสภานักศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานให้เป็นตัวแทนกระบอกเสียงของนักศึกษาได้ อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
การเตรียมความพร้อมสภาสาจะมีการเสริมสร้างให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสารู้จักรับผิดชอบต่อสังคม และเรียนรู้การทำงานรูปแบบการพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการ5 ด้านของนักศึกษารวมทั้งแนวทางในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   52600 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล