ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5904102324   นางสาวพรนิภา   คำเขียว : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5906101396   นางสาวปภัสรา   พิศวงห์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5906104439   นางสาวนันท์วรัตน์   จายประมูล : การเงิน 8ชั่วโมง
5906104440   นางสาวศุภาวรรณ   พรมแต่ง : การเงิน 8ชั่วโมง
5912106324   นางสาวทิพารมย์   หลักหมั่น : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6001105305   กัญญารัตน์   ชาติมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 16ชั่วโมง
6001105308   คงคา   ศรีจับ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 16ชั่วโมง
6001105317   ชนกนาถ   ระวังพรมราช : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105325   ชุติมา   สุขโภคี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 16ชั่วโมง
6001105329   ณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 16ชั่วโมง
6001105351   ธิตินันท์   จันทร์โสม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 16ชั่วโมง
6001105354   นพอร   กลิ่นฉุน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 16ชั่วโมง
6001105355   นภัสสร   ภิญโญยาง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 16ชั่วโมง
6001105382   พิมพ์พิมล   ศรีอุดมเดชสกุล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 16ชั่วโมง
6001105400   วิศรุติ   จินดา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 24ชั่วโมง
6001105401   วีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 24ชั่วโมง
6001105402   วุฒิชัย   มูลผม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105410   สุวนันท์   พรอินทร์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 16ชั่วโมง
6001105414   อรพรรณ์   เที่ยงพลับ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105422   ทิวามาส   ศรีโสภณ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6004101381   ศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16ชั่วโมง
6004105309   ชนิตรศา   ปรัชญาภูวดล : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105325   รวิสรา   ผานามรุ่งโรจน์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105334   ศตพร   อินตา : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6004105341   อัจฉรา   บัวสมุย : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6005104311   ขนิษฐา   ลอพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104318   จุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6006103330   เจนจิรา   วิชามาก : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103355   ณิชา   พรมทอง : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103453   วราภรณ์   เปียงน้อย : บัญชี 16ชั่วโมง
6006103458   วิภาวรรณ   แก้วลังกา : บัญชี 16ชั่วโมง
6006103482   สุจิตรา   ชุปวา : บัญชี 16ชั่วโมง
6006103484   สุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 24ชั่วโมง
6009102336   สุทธิรัก   แซ่ตั้ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6012101302   กนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
6012102302   กมลชนก   โพธิ์เหลือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6012102337   ธันยพร   บุญภา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 16ชั่วโมง
6012102346   ปณิตา   บุญประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 16ชั่วโมง
6012106301   กนกวรรณ   อินใบ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106315   จุฑารัตน์   อยู่ชาวนา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012107306   เขมิกร   ฉ่ำพงษ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6012107307   นางสาวจิดาภา   เถระกุล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6012107311   ชาคร   รุณรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6012107315   ฐิติมนรัตน์   ชัยสีดา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6012107349   อภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 16ชั่วโมง
6014102317   ทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
6014102319   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6019101010   นายนัฐตพงษ์   อุทคะวาปี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8ชั่วโมง
6022101303   นางสาวกมลพรรณ   ตามบำรุง : สัตวศาสตร์ 8ชั่วโมง
6022101304   นางสาวกรรณิการ์   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ 8ชั่วโมง
6022101320   นางสาวชณิดาภา   เกษา : สัตวศาสตร์ 8ชั่วโมง
6022101439   สุภาภรณ์   เทือกจันทร์คำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
6022101442   สุรีพร   เสนาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
6022101443   สุลีวัลย์   สุริยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101450   อรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง