โครงการเตรียมความพร้อมสภาอาสา ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมสภาอาสา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจในการเป็นสภานักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนะคติในบทบาท หน้าที่และกระบวนการทำงานของสภานักศึกษาไปในทางเดียวกัน โดยคณะผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการได้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในโครงการซึ่งแบ่งได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้ กิจกรรมกลุ่มแรกเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี ความรับผิดชอบในหน้าที่และบทบาท ของสภานักศึกษาในกิจกรรม Council Learning โดยให้ผู้เข้าร่วมมีการรับฟังหน้าที่บทบาทของสภาแต่ละฝ่ายและทำกิจกรรมร่วมกันที่สอดคล้องถึงบทบาท หน้าที่ ของฝ่ายนั้นๆ และกิจกรรม Unseen Maejo ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรม Council Learning มาใช้ในการปฏิบัติโดยให้ผู้เข้าร่วมแบ่งเป็นกลุ่มๆ ให้แต่ละกลุ่มทำการจำจองเหตุการณ์มีการสำรวจพื้นที่ตามเส้นทางที่ได้กำหนด โดยแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านอาคารตึกเรียน เพื่อตรวจสอบถึงปัญหา ข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบถึงสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา เช่นปัญหาโรงจอดรถไม่พอ เป็นต้น แล้วนำปัญหาที่พบมาพิจารณา วิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไข
กิจกรรมกลุ่มที่สองเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ และสามารถเป็นตัวแทนกระบอกเสียงในการร้องเรียนปัญหา ในกิจกรรมการสื่อสารกับชีวิตประจำวัน, Present about problem and solution, ผู้ใหญ่ลี ตีกลองร้องทุกข์ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มนำเสนอถึงปัญหาที่พบและส่งผลต่อนักศึกษามากที่สุด มีการจำลองเหตุการณ์โดยแสดงละครสั้น ให้มีเนื้อหาที่กระชับและเข้าใจ ให้ผู้เข้าร่วมอื่นๆที่รับฟังได้เข้าใจถึงความคิดของผู้นำเสนออย่างตรงกัน
ในกิจกรรมกลุ่มที่สามเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง เนื่องจากผู้เข้าร่วมต่างเป็นนักศึกษาที่ทุกชั้นปีสามารถเข้าร่วมได้ จึงต้องสร้างความรู้จักและความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้องก่อนซึ่งมี กิจกรรมไม่รู้จัก ฉันไม่รู้จักเธอ ให้ผู้เข้าร่วมจัดกลุ่มคละสาขาและชั้นปี มีการเขียนป้ายชื่อและทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆที่ต้องช่วยกันคิดเละสามารถจดจำสมาชิกของตนได้นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง และวัดห้วยเกี๋ยง ผู้เข้าร่วมจะได้แบ่งกลุ่มๆใหม่อีกครั้ง ให้รับผิดชอบบำเพ็ญประโยชน์บริเวณต่างๆของวัด เช่น ห้องน้ำ ลานวัด วิหาร เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้มีสร้างความสัมพันธ์และได้ทำงานร่วมกันในสังคมได้ในกิจกรรม จากกิจกรรมที่ได้กล่าวมานี้ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ของสภามากขึ้นและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่สภานักศึกษาอย่างถูกต้องและตั้งใจยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อสร้างความสามัคคี ความรับผิดชอบในหน้าที่และบทบาท ของสภานักศึกษา นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบในหน้าที่และบทบาท ของสภานักศึกษา มีความสามัคคี ภายใต้กิจกรรม Unseen Maejo, Council Learning
2 2.เพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษามีความเป็นผู้นำ และสามารถเป็นตัวแทนกระบอกเสียงในการร้องเรียนปัญหา นักศึกษามีความเป็นผู้นำ และสามารถเป็นตัวแทนกระบอกเสียงในการร้องเรียนปัญหา ภายใต้กิจกรรมการสื่อสารกับชีวิตประจำวัน, Present about problem and solution, ผู้ใหญ่ลี ตีกลองร้องทุกข์
3 3. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้ององค์กรสภานักศึกษา นักศึกษาได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ภายใต้กิจกรรมไม่รู้จัก ฉันไม่รู้จักเธอ, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง และวัดห้วยเกี๋ยง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สภาชิกสภานักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสภานักศึกษาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเกิดกระบวนการพัฒนาจิตสำนึก มีภาวะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้องสมาชิกสภานักศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- แบบประเมิน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.25 92.59
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
3. ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวบทบาทหน้าที่ของสภานักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.25 92.59
รวม      95.06
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 95.06
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/08/2560  - 20/09/2560 03/09/2560  - 09/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ