โครงการอินทนิลรวมใจ ต้านภัยคอร์รัปชัน
-
วันที่เริ่มต้น 14/07/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 16/07/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด วังธารรีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในระดับที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มีกระแสข่าวออกมารายงานเป็นประจำถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น อาทิ ปัญหาการล้มสลายของโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งเป็นผลมาจากการคอร์รัปชันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่งผลกระทบกับชาวนาทั้งประเทศและจากสถิติการจัดอันดับประเทศที่มีการคอร์รัปชันโดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติที่ได้ดำเนินงานสอดส่องการทุจริตได้จัดอันดับดัชนีคอร์รัปชันจากหลายประเทศทั่วโลกจำนวน ๑๗๖ ประเทศจากผลการจัดอันดับพบว่าประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ ๑๐๑ แสดงให้เห็นว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความไม่โปร่งใส
ที่เกิดขึ้นส่งผลเสียต่อการขับเคลื่อนประเทศ ปัจจุบันจึงมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นและได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในวงราชการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการต้านคอร์รัปชันภายใต้การทำงานร่วมกันผู้บริหาร ศิษย์เก่า บุคลากร เจ้าหน้าที่ และองค์กรนักศึกษา ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเจตนารมณ์ดังกล่าว ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะองค์กรนักศึกษาที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และดำรงไว้เพื่อเจตนารมณ์อันดีนี้ แต่ด้วยการปรับเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นำนักศึกษาในแต่ละวาระ ส่งผลให้เกิดการขาดความต่อเนื่องของการทำงานตลอดจนการบริหารจัดการงบประมาณภายในองค์กรอย่างถูกต้องและเหมาะสม

สภานักศึกษาเป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบ พิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการให้แก่นักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดทำโครงการอินทนิลรวมใจ ต้านภัยคอร์รัปชันเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติขององค์กรผู้นำนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 63 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล