โครงการ โตยฮีต ต๋ามฮอย ครั้งที่ 5 ตอน สืบสานตำนานศิลป์ 4 ภาค

วันที่เริ่มต้น 28/06/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/07/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด อุรวดีวิหาร (วัดน้อย) คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5806101340   นายเจริญ   แซ่ท้าว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806102458   นายมนภรณ์   ปัญญาเหล็ก : การตลาด 24ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 24ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 24ชั่วโมง
5806103483   นางสาวสุทธิกานต์   มาเอียด : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103498   นางสาวอมรรัตน์   นวลกสิ : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103509   นายอานุภาพ   ชัยพนัส : บัญชี 8ชั่วโมง
5806104410   นายบรรณวัชร   ธนบูรณีกุล : การเงิน 8ชั่วโมง
5806104450   นางสาวภาคินี   ใจบุญมา : การเงิน 24ชั่วโมง
5806104452   นางสาวภานุมาศ   สุนันต๊ะ : การเงิน 24ชั่วโมง
5806105317   นายชยากร   พรตะโก : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5806105339   นางสาวธมลวรรณ   สมบุตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
5901105407   นางสาวธิดารัตน์   เนตรสัก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 24ชั่วโมง
5906101009   นางสาวเกวลิน   ธรรมพุฒิ : การจัดการ 24ชั่วโมง
5906101012   นางสาวจารุณี   ยาสุทธิ : การจัดการ 24ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 24ชั่วโมง
5906101388   นางสาวนิรัชชา   อุดใจ : การจัดการ 24ชั่วโมง
5906101393   นางสาวบุณยนุช   วงศ์ลัดดา : การจัดการ 24ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 24ชั่วโมง
5906102025   นางสาวมนต์นภา   พรมน้ำอ่าง : การตลาด 24ชั่วโมง
5906102036   นายอัครพล   บุญทอง : การตลาด 24ชั่วโมง
5906102322   นายเขมชาติ   บุญตั้ง : การตลาด 24ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 24ชั่วโมง
5906102437   นางสาวผาณิดา   แซ่เตี๋ยว : การตลาด 24ชั่วโมง
5906102468   นางสาวมะปราง   รติโสภณ : การตลาด 24ชั่วโมง
5906102524   นางสาวสตรีรัตน์   โลมาสม : การตลาด 24ชั่วโมง
5906103055   นางสาวรัชนีกร   ใหม่สาร : บัญชี 24ชั่วโมง
5906103056   นางสาวรัตติยา   คำเฮือน : บัญชี 24ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 24ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 24ชั่วโมง
5906103393   นางสาวเบญจา   จันทร์ชมภู : บัญชี 24ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 24ชั่วโมง
5906104302   นางสาวกนกวรรณ   ทิศสัก : การเงิน 24ชั่วโมง
5906104436   นายศีลธรรม   แซ่เฉ่า : การเงิน 24ชั่วโมง
5906104438   นายศุภกฤต   อินผัด : การเงิน 24ชั่วโมง
5906104463   นางสาวหัทยา   คงนิ่ม : การเงิน 24ชั่วโมง
5906104474   นางสาวอัญชิษฐา   จิวโฮฮวด : การเงิน 24ชั่วโมง
5906105003   นางสาวกานต์รวีณัฐ   กิจดาสวัสดิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5906105010   นายชาญชัย   อ่อนทรายแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5906105309   นางสาวกิตติกา   บุญมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5906105345   นางสาวธัญญาวรรณ   สิงห์คำป้อง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
งานกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญร่วมงาน โตยฮีต ต๋ามฮอย คณะบริหารธุรกิจ ตอน สืบสานตำนานศิลป์ 4 ภาค งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ บริเวรณ อุรวดีวิหาร (วัดน้อย) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกิจกรรมมีดังนี้ การออกร้านจำหน่ายอาหารของนักศึกษา และสินค้าจากผู้พิการ ตลอดถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มผู้นำเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ รวมถึงรับฟังเพลงเพราะ ๆ จากศิลปิลเมืองเหนือ รวมทั้งภาคบ่าย ชมการประกวดการแต่งกาย 4 ภาคของนักศึกษา อย่าพลาดงานจะมีเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล