ผู้เข้าร่วม
คณะบริหารธุรกิจ 30
ภัทริกา มณีพันธ์
ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
รัชนียา บังเมฆ
จิรายุ หาญตระกูล
โสภณ ฟองเพชร
ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
ปรีดา ศรีนฤวรรณ
อนุชา กันทรดุษฎี
อรทัย ดุษฎีดำเกิง
จักรพงษ์ สุขพันธ์
ดวงนภา สุขะหุต
สมหมาย วังอนุสรณ์
สุชีรา ขยาย
พัทธ์ยศ เดชศิริ
อดิศร สิทธิเวช
จงรักษ์ บัวลอย
อาบทิพย์ กาญจนวงศ์
สุมิตร ชัยเขตร์
บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
นพนิตย์ วงศ์สุ
วีรนันท์ พาวดี
กาลัญญุตา แก้วมาเมือง
จิราพร ชัยเขตร์
กะรัต เทพศิริ
ภาวิณี แสงพิงค์
สุธีรา หมื่นแสน
ประภาศรี ใจกันทา
พงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิฐกร
อลิษา อุ่นจิตต์
ฉัตรชัย ก๋าเร็ว
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 30
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601101362   นายวัชรพงษ์   พูลสวัสดิ์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5606101384   นางสาวมัตติกาล   บุญช่วย : การจัดการ 8ชั่วโมง
5606103378   นางสาวพัชราภรณ์   พลอยแก้ว : บัญชี 8ชั่วโมง
5606103410   นางสาววารุณี   แสนมูลแจ่ม : บัญชี 8ชั่วโมง
5606104422   นางสาวอารียา   ทารักษ์ : การเงิน 8ชั่วโมง
5606104423   นายชยากร   สัมฤทธิ์สงวน : การเงิน 8ชั่วโมง
5701101333   นายบุญเลี้ยง   สีแนม : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5705101319   นายชนาธิป   กันทะโน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705101376   นายเมธา   ลายคำ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705101401   นายสิทธิโชค   แฮดพนัส : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705101413   นายหมอกฟ้า   จองเช : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705101419   นายอภิสิทธิ์   พิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705204347   นายศิริพงษ์   ทานัง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5706101301   นางสาวกนกพร   มณีจักร : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101302   นางสาวกมลวรรณ   จันทร์ยะสา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101303   นางสาวกรกนก   นวลศรี : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101304   นายกรชวัล   ศิริวงศ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101306   นางสาวกฤษณา   ศรีบุญเรือง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101307   นายกษิดิ์เดช   แก้วประดิษฐ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101311   นายกิตติราช   สามใบ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101314   นายขชล   กลางชัย : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101316   นายจตุรพัฒน์   ชัยชนะ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101318   นางสาวจิดาภา   มีรอด : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101320   นายจิรเศรษฐ์   อุ่นบุญธรรม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101323   นางสาวจุฑานันท์   ญาณะ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101325   นางสาวจุฑามาศ   จาคำคง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101326   นายเจษฎากร   บัวชุม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101327   นางสาวฉัตรฑริกา   ใจคำต๋า : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101329   นางสาวชัชชฏา   พูนเอียด : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101330   นางสาวชัชชา   ผ่องแผ้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101331   นายชิตณรงค์   ใจพรม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101333   นางสาวฐิยาภา   บานทรงกิจ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101334   นางสาวฑิตยา   พูลสวัสดิ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101335   นางสาวณปภัช   ธนัทชัยมงคล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101336   นายณภัทร   ภู่ประเสริฐ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101337   นางสาวณัฎฐาภรณ์   มาป้อง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101338   นางสาวณัฏฐธิดา   ธินันท์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101339   นายณัฐดนัย   นาถุงคำ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101341   นายณัฐพงศ์   ปันกวด : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101345   นางสาวณัฐริกา   อริวรรณา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101348   นางสาวณิชกุล   หวันมุสา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101349   นางสาวดวงพร   โกสลากร : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101350   นางสาวดารารัตน์   คำติ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101351   นางสาวดุษฏี   ปันเงินเถาว์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101352   นางสาวตรีอำพัน   ม่วงคำ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101354   นายต่อพล   ชัยแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101355   นางสาวทัศวรรณ   ดวงวิโรจน์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101356   นายทีปกร   โชคอรุณรุ่ง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101357   นายธนดล   ชิตสุริยวนิช : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101358   นางสาวธนพร   ใจมอย : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101361   นางสาวธิดารัตน์   ลาวิชัย : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101366   นายนพพล   เต็มสมุทร : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101368   นางสาวนวพร   ลอประเสริฐ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101370   นางสาวนันทัชพร   เตจะสร้อย : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101371   นางสาวนิชาภา   อยู่ตาล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101372   นางสาวนิชารีย์   ทีระวงค์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101373   นางสาวนิภาวรรณ   เหรียญเจริญกุล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101376   นางสาวบุญญาลักษณ์   นัคสาร : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101377   นางสาวบุณฑริกา   พรมปัญญา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101379   นางสาวเบญญา   อัง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101380   นายปณณวิช   สิทธิสงคราม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101383   นางสาวประวีณา   แผลงฤทธิ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101385   นางสาวปวรวรรณ   ภู่ศาสตรา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101386   นางสาวปิยะนารถ   ขำน้อย : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101387   นายปุณยวัจน์   ผิวผ่อง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101389   นางสาวพรชนก   ปัญโญนันท์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101390   นางสาวพรนภา   ยาคำ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101391   นางสาวพรประภา   วงศ์แสง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101392   นางสาวพรรณภัทร   ตรีสุรผล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101393   นางสาวพิมผกา   โทศรี : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101394   นางสาวพิมลพรรณ   จิตเกาะ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101397   นางสาวภรภัทร   ไชยวงค์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101398   นางสาวภัทราภรณ์   การัตน์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101400   นางสาวภาวิณี   วิจารณ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101403   นายมงคล   นาคสำราญ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101405   นางสาวเมธาวี   หน่อแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101406   นายยุทธหัตถ์   สุวรรณชัย : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101407   นายรวมศักดิ์   ไชยชนะ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101410   นายรัฐกร   เจริญธง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101411   นางสาวรัตนาภรณ์   ครุนันท์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101413   นางสาวโรสรัตน์   ลิ้มบริบูรณ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101414   นางสาววชิราพร   ตาบู้ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101415   นายวทัญญู   ภูดอนตอง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101416   นางสาววนิดา   กระเศียร : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101420   นางสาววรารินทร์   เนื้อนิ่ม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101421   นางสาววัชรินทร์   วรรณตลา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101426   นางสาวศิริลักษณ์   กันตี : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101427   นางสาวศิริลักษณ์   ผลาผล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101431   นายศุภะกร   เอี่ยมสุริยะมงคล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101432   นางสาวศุภิสรา   รักชุม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101435   นางสาวสโรชา   ปัญโญเหียง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101437   นางสาวสายชล   คนเที่ยง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101438   นางสาวสายธาร   ศรีคำปัน : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101441   นางสาวสิรินาถ   วันดี : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101444   นายสุขวิทย์   รวยลาภ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101445   นางสาวสุชานาฏ   กิจพฤกษ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101446   นางสาวสุณิสา   รู้รักษา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101447   นางสาวสุดารัตน์   พนะการ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101448   นางสาวสุดารัตน์   เมืองใจ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101449   นางสาวสุทธิกานต์   โตรัตนนุกล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101451   นางสาวสุนิษา   สุระพัฒน์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101453   นางสาวสุภัชชา   ฝั้นเรือนแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101456   นายอภิชน   วงศ์คำลือ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101457   นางสาวอภิญญา   วังขาว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101458   นางสาวอภิมลพร   อิงไธสง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101459   นางสาวอมรรัตน์   กุศล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101461   นางสาวอัมภาวรรณ   ดวงจันทร์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101465   นายเอกชัย   ชัยชมภู : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101468   นางสาวปวีณา   โพธิ์ลา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706102304   นางสาวกมลทิพย์   โคกเทียน : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102306   นางสาวกมลวรรณ   เฮ้าเฮง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102307   นางสาวกรพิม   ลุงทุน : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102308   นายกรวิชญ์   เตชาวงศ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102311   นางสาวกวินนา   อ่อนหวาน : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102321   นายกุมภา   แซ่ย่าง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102323   นายเกียรติศักดิ์   แก้วดี : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102325   นางสาวคัทลียา   กรประเสริฐ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102327   นายจตุรงค์   ไชยวรรณ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102328   นางสาวจรัญญา   นางเมาะ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102330   นางสาวจุฑาภรณ์   สูงดี : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102331   นางสาวจุฑามาส   ดวงดาว : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102334   นายชญานนท์   อะนันชัย : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102336   นางสาวชนิดาภา   เฟื่องชูชาติ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102337   นางสาวชมพูนุช   นางแล : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102344   นางสาวชัญญา   คำอ้าย : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102346   นางสาวชิดชนก   โลหะการก : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102350   นางสาวฐิติกา   สุประดิษฐ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102351   นางสาวฐิติมาศ   อินเลิศ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102354   นายณรงค์เดช   โตวิวัฒน์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102358   นายณัฐกร   กองไชย : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102366   นางสาวดลณพร   จันต๊ะคราม : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102368   นายณัฐวุฒิ   ศรีสุทน : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102369   นางสาวณัฐสินี   วัฒนรุ่ง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102371   นางสาวณิชกานต์   บุญทา : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102378   นายธนศักดิ์   น้อยเจริญ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102379   นางสาวธนาภรณ์   ขวัญทอง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102380   นางสาวธนิตา   เจริญสุข : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102381   นางสาวธัญชนก   แสนทรงสิริ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102384   นายนครินทร์   สันโค : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102388   นางสาวนภัสสร   ผ่านสำแดง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102389   นายนฤพน   เสธา : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102390   นางสาวนวพรรณ   สุภา : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102393   นางสาวนิสาชล   สุขชื่น : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102397   นางสาวเบญจรัตน์   ปานกลาง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102399   นางสาวปริตตา   มั่นศุข : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102401   นางสาวปัณณิกา   ปัญญา : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102403   นางสาวปาริชาติ   บำรุงราษฎร์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102404   นายพงฏ์พันธุ์   บุตรราช : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102407   นางสาวพลอยพราว   อุดปิน : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102408   นางสาวพลอยไพลิน   วงศ์สม : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102410   นายพัทธพงศ์   แสงธงทอง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102411   นางสาวพิชญธิดา   หมื่นพินิจ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102414   นายพิธา   คามีศักดิ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102417   นางสาวพิมวษา   พุทธวงค์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102423   นางสาวมณฑิรา   มะโนเรือง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102438   นางสาววรางคนางค์   ขยายแย้ม : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102454   นางสาวสายธาร   นาแพร่ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102455   นางสาวสินีนาฏ   กล่ำสมบุญ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102458   นางสาวสิริวรรณ   ชัยมีแรง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102463   นางสาวสุนิตรา   อินยาศรี : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102465   นายสุรกัญจน์   กองตระกูล :