งานกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญร่วมงาน โตยฮีต ต๋ามฮอย คณะบริหารธุรกิจ ตอน สืบสานตำนานศิลป์ 4 ภาค งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ บริเวรณ อุรวดีวิหาร (วัดน้อย) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกิจกรรมมีดังนี้ การออกร้านจำหน่ายอาหารของนักศึกษา และสินค้าจากผู้พิการ ตลอดถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มผู้นำเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ รวมถึงรับฟังเพลงเพราะ ๆ จากศิลปิลเมืองเหนือ รวมทั้งภาคบ่าย ชมการประกวดการแต่งกาย 4 ภาคของนักศึกษา อย่าพลาดงานจะเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

สถานที่ : อุรวดีวิหาร (วัดน้อย) คณะบริหารธุรกิจ

วันที่รับลงทะเบียน : 20/6/2560 - 28/6/2560


จำนวนผู้ลงทะเบียน : 28 / 1200
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นายธนวันต์ ผักกูด
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
2 นายพงษ์วิชญ์ ปทุมเทศวิพัฒน์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
3 นายหมอกฟ้า จองเช
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
4 นางสาวรสิกานต์ กองแก้ว
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
5 นายชนาธิป กันทะโน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
6 นายเมธา ลายคำ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
7 นายปารินทร์ เพ็ชรพลอยศรี
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
8 นางสาวชลิดา อินทนนท์
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
9 นางสาวจรรยพร ซอน๊ะ
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
10 นางสาวสิริลักษณ์ หลวงแสน
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
11 นางสาวสุดารัตน์ มั่นบัว
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
12 นางสาวชิดชนก ชัยมาสพงค์
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
13 นางสาวปัทมพร เขียวฟู
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
14 นางสาวปาลิตา บุษราคัม
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
15 นายอภิสิทธิ์ พิทักษ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
16 นางสาววราวดี ช้างวิเศษ
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
17 นางสาวพิราพร บุญลอย
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
18 นางสาวนิษฐิตา จันตาทะ
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
19 นางสาวพิราพร บุญลอย
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
20 นางสาวพิราพร บุญลอย
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
21 นางสาวพิราพร บุญลอย
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
22 นายอนุวัฒน์ มะโนเกี๋ยง
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
23 นางสาวฐิตินันท์ ตันหลวงกาศ
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
24 นางสาวณัฐริญา ศรีจันทร์กาศ
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
25 นางสาวณัฐกานต์ พรมเสน
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
26 นางสาวอารียา ทารักษ์
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
27 นางสาวศิรินทิพย์ ไชยชมภู
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
28 นางสาวอภิญญา วงค์อินตา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน