โตยฮีต ต๋ามฮอย คณะบริหารธุรกิจ ตอน สืบสานตำนานศิลป์ 4 ภาค
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และประเพณี กับการเรียนการสอน ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อสร้างความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีด้านศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับของความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ สถาบัน / องค์กร 5 0.00
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(จากกลุ่มเป้าหมาย 1,200คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. ระดับของความตระหนักรู้ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้เกิดความยั่งยืน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/05/2560  - 28/07/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ