โครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สมาชิกสภานักศึกษาประจำปีการศึกษา2560 ได้รับการสอนงานในเชิงลึกจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2560 เช่นการเรียนรู้การบทบาททำงานของสภานักศึกษา รวมถึงวิธีการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการนักศึกษา อีกทั้งยังสร้างความรัก ความสามัคคีและการมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมต่างๆในค่ายสัมมนาฯ และได้แลกเปลี่ยน พูดคุยถึงประสบการณ์ในการทำงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญญาจากพี่ๆศิษย์เก่าสภานักศึกษาตั้งแต่ปี 2550-2559 กระตุ้นเป็นแรงผลักดันเพื่อพิทักษ์สิทธิแก่เพื่อนนักศึกษาต่อไป และยังเป็นประโยชน์อันสูงสุดคือ จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพออกรับใช้ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้เกิดการระดมความคิดในการพัฒนากิจกรรม ของสภานักศึกษาและก่อเกิดประโยชน์แก่เพื่อนนักศึกษาและสังคม สมาชิกสภานักศึกษาได้ระดมความคิดในการพัฒนากิจกรรมของสภานักศึกษาอันก่อเกิดประโยชน์แก่เพื่อนนักศึกษาและสังคม ผ่านกิจกรรม "เรียนรู้บทบาทสภานักศึกษา เชิงลึก" และกิจกรรม "เราคือสภานักศึกษา"
2 2.เพื่อเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษา ประธานฝ่ายและตำแหน่งสมาชิกก่อนเริ่มวาระการทำงาน ในค่ายสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2560 ได้มีการตั้งประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษา ประธานฝ่ายและตำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาเป็นสักขีพยาน สักเกตการเลือกตั้ง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1.สมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่ได้เรียนรู้การทำงาน วิธีการดำเนินงาน วิธีแก้ไขปัญหาได้รู้จักสมาชิกทุกคนเพื่อการทำงานเป็นทีม 2.ได้โครงสร้างการทำงานจากการเลือกตั้ง ทั้งตำแหน่งประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษา ประธานฝ่ายและตำแหน่งสมาชิก
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความคาดหวังต่อสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.28 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 90.91 100
3. ระดับความรู้และความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของสภานักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.32 100
4. ได้สมาชิกสภานักศึกษาตามโครงสร้างการทำงานจากการเลือกตั้ง เชิงปริมาณ ตำแหน่ง 45 100 100
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 88 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/02/2560  - 31/03/2560 09/03/2560  - 12/03/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ