โครงการ KM FAIR 2016 "มีดีมาโชว์ THE EXPO SHARE"
KM FAIR 2016 THE EXPO SHARE
วันที่เริ่มต้น 31/08/2559 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กอปรกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 และคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่26 กรกฏาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรม KM FAIR 2016 "มีดีมาโชว์ THE EXPO SHARE" เพื่อต้องการสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มงาน คณะฯ สำนัก กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในการจัดโครงการด้านจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านงานวิจัย การพัฒนานักศึกษา การบริหารจัดการ และเพื่อเป็นเวทีและเปิดโอกาส ให้บุคลากร และหน่วยงานภายในและภายนอกได้มีโอกาสเรียนรู้เผยแพร่ผลงานการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่ตนเองได้ดำเนินการ โดยมีกิจกรรมการประกวดและมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลงาน ด้านการจัดการความรู้ดีเด่น การจัดนิทรรศการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล