โครงการ KM FAIR 2016 "มีดีมาโชว์ THE EXPO SHARE"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อแผยแพร่องค์ความรู้ด้านจัดการความรู้ ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีการแผยแพร่องค์ความรู้ด้านจัดการความรู้ของกลุ่มงาน และหน่วยงาน ภายในกิจกรรมKM FAIR 2016
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนบุคคล หน่วยงาน กลุ่มงาน ที่นำเสนอผลงานและได้รับรางวัลKMเด่น
เชิงปริมาณ จำนวนบุคคล หน่วยงานและกลุ่มงาน 9 0.00
2. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในกิจกรรมKM Fair 2016
เชิงปริมาณ หน่วยงาน 14 0.00
3. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมKM Fair 2016
เชิงปริมาณ คน 400 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2559  - 30/09/2559 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ