ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5203101339   วิลาวัลย์   ไตรจิตต์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5310101350   นางสาวนุจรี   เพียรมุ่งงาน : การประมง 3ชั่วโมง
5404107335   นางสาวอริสรา   ปิ่นญาติ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5406102424   นายศราวุฒิ   ซื่อประสิทธิ์ : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 3ชั่วโมง
5410101327   นายธนาวุฒิ   เยาวสุนทร : การประมง 3ชั่วโมง
5410101407   นายอคนิช   ศรีสว่าง : การประมง 3ชั่วโมง
5501101312   จิรภัทร   ป่าเล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5503101338   วัชระ   ผลไม้ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5504102307   นายเกษม   อ่อนคำมา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5504502001   นายวารุต   อยู่คง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5506102303   นายกรกฎ   วงษ์จำรัส : การตลาด 3ชั่วโมง
5506102396   นางสาวสุนิสา   ศรีบุญนาค : การตลาด 3ชั่วโมง
5506102430   นางสาวปิยารัตน์   เข็มทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5506102432   นายสัณหเสกข์   คนึงพิศมัย : การตลาด 3ชั่วโมง
5506102435   นางสาวกชกร   แก้วจัด : การตลาด 3ชั่วโมง
5506102436   นางสาวกนิญตา   ศรีรุวัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5601101338   นางสาวประกายดาว   สายปัญญา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101389   นางสาวอรไท   ปะดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601102445   นายศรายุธ   บัวบางงอน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5601105394   นางสาววิภาดา   ศรีคำเวียง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601113303   นางสาวกัญญาภัค   ไชยจะโป๊ะ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113304   นางสาวเกศินี   พิมพาภรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113305   นายคมสันต์   สุวรรณภา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113306   นางสาวคำ   จะแฮ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113307   คุณัญญา   ชิดทอง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113308   นางสาวจิรพรรณ   กันทะวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113310   ชยพร   สังข์อยุทธ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113311   นางสาวชลกร   อภิวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113318   นางสาวณัฐวรัญช์   ว่องไว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113319   นายณัฐวุฒิ   มณฑาทอง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113320   นายทศพร   รอดหลง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113322   นางสาวทิพย์สุคนธ์   จันทร์โพธิ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113323   ธัญญาสิริ   ภักดีจอหอ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113324   นางสาวธักษะกรณ์   วงค์ใจ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113326   นางสาวนันทิกานต์   แก้วมา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113327   นางสาวเนตรชนก   สุวรรณชาติ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113329   นางสาวปภัสรา   ลีธนายง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113331   นางสาวประภัสสร   นงนุช : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113332   นางสาวปรางทิพย์   บุญรอด : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113334   นางสาวปานวรรณ   เปี่ยมปาน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113335   นางสาวปิยะดา   เยี่ยมรัมย์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113337   นายพิชัยยุทธ   ชื่นยงค์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113339   นางสาวภัสสร   ตันเตโช : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113340   นางสาวภานุมาศ   พ่อขันชาย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113341   นายรณฤทธิ์   ชื่นเมือง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113342   นางสาวลักขณา   มณีเเสง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113344   นายวัชระ   สิทธิ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113348   นายสุกันต์   คัจฉะภา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113352   นายอรรถพล   อินทรรักษา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601126302   นางสาวจินตนา   แสนอุ่น : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126306   ฐาณมาศ   ชัยวงศ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126312   นางสาวนันทกานต์   โตงาม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126320   นางสาวพรสวรรค์   ทรงประทุม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5603103358   นายอนุสิษฐ์   กรุดเพ็ชร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5604104308   นางสาวธีราภรณ์   มณีวรรณ : สถิติ 3ชั่วโมง
5604304001   กนกวรรณ   จันทร์เพ็ญ : พันธุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604304003   นางสาวรอยพิมพ์   สุขเกษม : พันธุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101303   นางสาวกฤษณา   ใจมาแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101306   นางสาวกิตติยา   ยี่นันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101354   นายปวเรศ   กันทะแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101408   นายอนุสรณ์   อินทร์บัว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101414   นายอานนท์   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5606101371   นายพงศกร   เคหะทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101399   นายไวกูณฐ์   พ่วงพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101450   นางสาววนิดา   สิทธิกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606102301   นางสาวกนกวรรณ   ฟองสมุทร : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102302   นางสาวกนิษฐา   เนตรสว่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102303   นางสาวกรรณชนก   มุลทะโนช : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102304   นายกฤติเดช   จินตสุเมธ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102306   นายกฤษณะ   บุญเถาว์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102307   นางสาวกัลยกร   เลิศสุขศักดา : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102308   นางสาวกาญจนา   วงษา : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102309   นายกิตติชัย   อินทรชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102310   นายกิติพงษ์   รังทะษี : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102311   นางสาวกุลวราห์   สิทธิโฮ่ง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102312   นายเกรียงไกร   สุวรรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102314   นายเกียรติศักดิ์   ธรรมสนธิเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102316   นางสาวครนันต์   ทิวารัตนกาล : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102317   นางสาวคุณัญญา   สีหะวงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102318   นางสาวจริยา   ดวงแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102319   นายจักรกฤช   อำพร : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102320   นางสาวณฐกมล   สุรินต๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102323   จินดาพร   สีมา : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102324   นางสาวจินตนา   มณีวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102325   นายเฉลิมเกียรติ   ใจกลิ้ง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102326   นายเฉลิมชัย   ใจมล : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102327   นางสาวชญาทิปต์   ทองอินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102328   นางสาวชลดา   หวายหอม : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102330   นายชัยธวัช   สามิตร : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102332   นางสาวฐิตาพร   ภัสรพงษ์กุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102333   นางสาวฐิรยาภรณ์   เอมอุทัย : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102334   ณพิชญา   วิรัชญานนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102335   นางสาวณัฎฐกฤตา   สิทธิการนา : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102336   นางสาวณัฐชยา   บรรทัดธรรม : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102337   นายณัฐชิต   เสียงดัง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102338   นายณัฐนันท์   วันเพ็ญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102339   นางสาวณัฐปภัสร์   พูนหิรัญอุดมโชค : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102340   นายณัฐพล   อยู่ศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102341   นางสาวณัฐมนต์   ตรียาพัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102342   นางสาวณัฐวิมล   จักรนวรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102343   นายณัฐวุฒิ   วิสุทธิ์ทรัพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102344   นายดรัสพงศ์   บุศย์น้ำเพ็ชร : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102345   นางสาวดวงจันทร์   อันทะนนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102346   นางสาวดวงธิดา   ศรีลาบัว : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102347   เดโช   เนตร์สว่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102348   นางสาวทิติยากร   พูลสวัสดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102349   นายเทพพิทักษ์   ตาคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102351   นายธนวัฒน์   ไพศาล : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102352   นางสาวธัญญาลักษณ์   คำยนต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102354   นายธีรศักดิ์   ปินธุกาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102355   นายนวกาล   แสงวงค์ทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102356   นางสาวนัฏตยา   ชัยวงศ์เวช : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102357   นายปฏิภาณ   ยุทธแสน : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102358   นางสาวปัทมา   จันตะบุญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102359   นางสาวปานศิริ   กาเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102361   นางสาวพัชฎาพร   แดงบุตร : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102362   นางสาวพัชราภรณ์   เมฆคะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102363   นายพิฆเนศ   เกียรติศิลป์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102364   นางสาวพิชญา   เพ็งจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102365   นางสาวกชพรรณ   เมืองเดช : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102366   นายพิสิษฐ์   พันธ์ชน : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102367   นายพีรณัฐ   เลิศตระการนนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102368   นางสาวเพลินพิศ   คิดเลิศล้ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102369   นางสาวไพลิน   เนียมมณี : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102371   นางสาวภัททิยา   แหยมแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102372   นางสาวภัทราพร   เป็กธนู : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102373   นายภาณุพงษ์   ช้างเนียม : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102374   นายภีมเดช   กิตติธีรานุรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102375   นายภูวกร   ธนากูลทิพปภา : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102376   นางสาวมินทร์ตรา   ปัญญาคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102377   นายเมธี   บัวเย็น : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102378   นางสาวรสริน   ฟองเงิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102379   นายรัชชานนท์   ศรีคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102380   นางสาวรัตติกาล   วิระแสง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102381   นางสาวรัตนวรรณ   ชัยนันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102382   นางสาวเตชิตา   พรหมมา : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102383   นางสาววนิดา   ชำนิ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102384   นายวรพล   ทิพย์สวัสดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102387   นางสาววรัญตรี   คำฝั้น : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102388   นายวสวัตติ์   กองสิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102389   นางสาววัชราพร   แก้วประเสริฐ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102390   นางสาวศรัณย์ภัทร   เนื่องลา : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102391   นางสาวศศิธร   อุ่ยตระกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102392   นางสาวศศิภัทรริน   แก่นจักร : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102393   นางสาวศิตา   นิติวัชระกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102394   นายศิรภพ   ชาประเสริฐ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102395   นายศิรวิทย์   กิติ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102396   นางสาวศิริพร   ทองแขวนอยู่ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102398   นายศุภชัย   พรมพิงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102399   นายศุภชัย   รัชต์ธรธรรม : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102400   นายศุภณัฐ   คำโล : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102401   นางสาวศุภมาศ   มณีฉาย : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102402   นางสาวศุภิสรา   ไชคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102405   นางสาวสัตตบงกช   มูละจงกล : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102406   นายสิทธินนท์   มณเฑียรประเสริฐ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102408   นางสาวสุจิตรา   ทะวรรณา : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102410   นางสาวสุปราณี   บุญส่ง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102411   นายสุภานิต   กัน : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102413   นางสาวสุวนันท์   สวาสนา : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102414   นายเสนีย์   เลิศถิรานนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102415   นางสาวหทัยทิพย์   มนัสตรง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102417   อมรเทพ   สอนศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102418   นางสาวอรวีรา   ด้ายฮุ้ยหิ้น : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102420   นางสาวอลิสา   วนาศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102421   นางสาวอังคณาง   โรงสะอาด : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102422   นายอัจฉริยะ   ปวงทา : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102423   นางสาวอัมรินทร์   แก้วมณี : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102425   นางสาวอุบลรัตน์   สนั่นก้อง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102427   นายณัฐพล   ดิษฐ์ประศักดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102429   นางสาวธัญลักษณ์   ภาระษี : การตลาด 3ชั่วโมง
5606103302   นางสาวกมลภัทร   ชมสวรรค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103303   นางสาวกมลวรรณ   เมืองเชียงหวาน : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103312   นางสาวกิติยาภรณ์   ใจมา : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103314   นางสาวเครือวัลย์   ขันทะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103323   นางสาวเจนจิรา   บุญยะกา : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103324   นางสาวเจนจิรา   ประดาสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103325   นางสาวฉัตรมณี   จารุกิตติยุทธ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103331   นางสาวญาณิศา   ชาครไพบูลย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103333   นางสาวฐิติญา   เชื้อบุญมี : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103337   นางสาวณัฐกานต์   ตุ้ยแพร่ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103338   นางสาวณัฐนันท์   ละเลี่ยม : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103340   นางสาวณัฐพร   ใจปินตา : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103345   นายอรุชา   อรุณเดชาวุฒิ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103350   นางสาวธนาภรณ์   จุติธรรมกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103351   นางสาวธนาภรณ์   ตันฑเวช : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103352   นางสาวธนาภรณ์   รู้เกณฑ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103363   นางสาวบุษกร   อุเทน : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103370   นายปรัชญายุทธ   วิ่งเร็ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103376   นางสาวพรชนก   จิรเมธีอภิวัฒน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103379   นางสาวพันทิวา   มโนสม : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103381   นางสาวพีรพร   เหลืองสอาดกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103391   นางสาวรจนา   หมั่นขัน : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103394   รุ่งอรุณ   ปืนแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103395   นางสาวลดาพร   สุวรรณมา : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103397   นางสาวลีลาวดี   แซ่ลี้ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103404   นางสาววรรณวิสา   หมายสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103405   นางสาววรรณิกา   จอมคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103406   นางสาววรรณิสา   สุวรรณโกศล : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103410   นางสาววารุณี   แสนมูลแจ่ม : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103424   นางสาวสุขศิริญา   เผ่าต๊ะใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103429   นางสาวสุปรียา   อินทรวง : บัญชี 3ชั่วโมง
5606104302   นางสาวกรรณิกา   ชัยพนัส : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104303   นายกรวิชญ์   เป็งกัน : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104304   นางสาวเกศรา   ผัดแปง : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104305   นายคฑาวุฒิ   อินทะจักร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104306   นางสาวแคทรียา   ไชยลังกา : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104307   นางสาวจรรยพร   บุบผัน : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104308   นายจักรินทร์   พีระเชื้อ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104309   นางสาวจันทร์จิรา   เหล่าภักดี : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104310   นายจิระภาคย์   นามวิสิฐธนโชติ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104311   นางสาวจิรัฐกาล   บัวหุ่ง : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104312   นางสาวชานิศา   สุสา : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104314   นางสาวปัณณาฑา   ตระกูลประยูร : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104315   นายเฉลิมพันธุ์   ปิ่นทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104316   นางสาวชญาดา   แก่นเก่า : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104317   นางสาวชญานิษฐ์   เหลืองอ่อน : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104318   นางสาวชญานี   ขอดคำตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104320   นางสาวชุลีพร   ชาญณรงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104324   นายณฐพรรษชน   เตจะยา : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104325   ณัฐดนัย   ไชยชนะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104327   นางสาวณัฐนันญ์   รักสุจริต : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104329   นางสาวดาราณี   นาวี : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104330   นายตุลธร   นิ่มนวล : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104332   นางสาวทัศนีย์   กมลพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104333   นางสาวทิฆัมพร   ปาลีศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104334   นางสาวทิพวรรณ   ใจยะสม : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104335   นายทูนธรรม   สะเทือนวงษา : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104336   นายธนวิน   เลิศลัญชานนท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104338   นางสาวณฐอร   ญาณเจริญ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104342   นางสาวนฤมล   เอี่ยมเวียง : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104347   นางสาวนิราวรรณ์   ชัยยารัตน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104348   นางสาวนุชนาถ   ปัญญาฟู : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104351   นางสาวบูรณี   ยาวิชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104352   นางสาวณฐมนพร   บูรณกูลวิรัชย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104353   นางสาวเบญจรัตน์   วังโพธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104354   นายปณิธาน   แสงโชติ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104356   นางสาวปาริฉัตต์   พรหมสุวรรณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104358   นางสาวปิยมาศ   ญาติฝูง : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104359   นายธนัญชิดา   ขันสุธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104360   นางสาวบุญญพร   บุตรธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104362   นายพงศ์ภัค   ฉัตรนุเคราะห์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104363   นางสาวพัชราพร   ศรีธิปุก : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104365   นางสาวพิชชากร   อุดมสาลี : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104366   นางสาวพิมพ์ชนก   เถิ้มแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104367   นางสาวพิมลพร   รักเหลือ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104369   นางสาวเพชรรัตน์   พรรษา : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104370   นางสาวไพลิน   บัวลอย : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104372   นางสาวภัทรกันย์   วงศ์จักร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104374   นายภาณุชาติ   ถิรชัยรัตน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104376   นางสาวภูริตา   กฤษสำโรง : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104377   นางสาวมณีทิพย์   สุขปาย : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104379   นางสาวมัลลิกา   กล้าเขตกาล : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104380   นางสาวรภีศุ   จันโทสถ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104382   นายวงศกร   โทงทองคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104383   นายวทัญญู   เทียนทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104386   นางสาววรรษมน   พรหมทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104387   นายวรวัฒน์   วรรณทรัพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104389   นางสาววศินี   ศิริโภคารัตนา : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104390   นายวัชรธร   อินต๊ะใจ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104391   นายวิทยา   หาญวิวัฒนา : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104392   นางสาววาทินี   ยะวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104393   นางสาววารุณีย์   พลานุสน : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104394   นายวิชานนท์   สมณะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104396   นางสาววิลาวัณย์   ศรีปราชญ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104397   นายศราวุฒิ   สมสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104398   นางสาวศริญญา   จันทะพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104399   นางสาวศรินยา   เรือนทราย : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104401   นางสาวศศิวิมล   อินสุยะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104408   นางสาวฑีชา   ศรีพล : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104410   นายสุเมธ   ยะวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104414   นางสาวอภิญญา   ปาลี : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104415   นางสาวอภิพร   แสนอาด : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104417   นายนิณรินทร์   เรือนรัตนภัทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104418   นางสาวอัจจิมา   ทาจำปา : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104423   นายชยากร   สัมฤทธิ์สงวน : การเงิน 3ชั่วโมง
5609101304   นางสาวกมลชนก   เรืองแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5609101344   นางสาวณัฏฐากร   แตงเลี่ยน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5609101350   นางสาวดารนินทร์   ปินทะนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5610101019   นายสุขสรรค์   คำแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5610101302   นางสาวกนิษฐา   ทองตา : การประมง 3ชั่วโมง
5612102421   นายจักรภัทร   เกศมี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5614101325   นายชุมพล   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614102304   นางสาวกิติยวดี   สุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102343   นายรัฐศาสตร์   ช่วยสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102369   นางสาวอัจฉราพร   ตาเฟื่อง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102371   นางสาวอัจฉราพรรณ   บุญโทย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102372   นางสาวอัญธิราทิพย์   แก้วทิศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102374   นางสาวนันทวรรณ   ใจธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102375   นางสาวปภาวรินทร์   จินา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5622101003   นายกฤษติญา   มีชัยโย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101008   นายบุญนำ   กิจจาคีรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622301004   นางสาวชณุดี   แสบงบาล : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5700101330   นางสาวอรุโณทัย   เนตรประสาท : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5704103339   นายศุภชัย   นามโพธิ์ : เคมี 3ชั่วโมง
5704106345   อนันตชัย   จันทร์พรหม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5704108302   นางสาวกมลวรรณ   เจิมจันทร์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108304   นางสาวเกษมณี   คำอ่อง : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108305   ขวัญเรือน   กองสำรี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108309   ณัฐธิดา   สักลอ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108310   ณัฐวรรณ   สืบนันตา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108312   ทักษพร   ชัยวรรณ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108315   นางสาวนันทิชา   ธรรมโม : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108316   พัชกานต์   สืบจากมี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108317   พัณณิตา   แสนค่ายแก้ว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108318   นางสาวพิชญพร   กลับกลาย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108319   พิมสุดา   งามสะพรั่ง : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108322   วรรณนิศา   ศรีแก้ว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108323   นายวสันต์   คามเขต : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704108328   อุมาพร   ศรสำแดง : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5704302005   วาสนา   มณีจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5704502002   กันตพิชญ์   ศรีคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5705101343   นางสาวธัญชนก   ใจลังกา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5706102357   นางสาวณัฏฐา   สายทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102361   นางสาวณัฐฏกานต์   เรือนป๊ก : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102375   นางสาวทิพย์พวรรณ   ทองคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102479   นางสาวอัจฉราพร   ดวงแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5709101312   นางสาวจันทร์เพ็ญ   จันทร์พลงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101314   นางสาวจิราพร   คารินทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101315   นางสาวเจนจิรา   ใจแสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101325   นางสาวณัฐธิดา   ปัญญาช่วย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101328   นางสาวณิชากร   ใฝ่ฝากตระกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101333   นายธนวัฒน์   รชตปภาวิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101334   นางสาวธนัชพรรณ   จักรมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101348   นางสาวปนัดดา   จูมจนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101353   นางสาวปวริศา   ชัยวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101358   นางสาวพรพนา   ศิริปิยนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101361   นางสาวพิชชากร   กาละพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101366   นางสาวภัทริกา   พิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101373   นางสาวระวีนิภา   แซ่เบ๊ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101375   นางสาวรังสิมา   เทพจันตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101377   นางสาวรัชนีกร   สอสูงเนิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101381   นางสาววรวลัญช์   กีรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101382   นายวรวุฒิ   อุตสาแท้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101386   นางสาววาสนา   พรหมเรืองฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101388   นางสาววิภากรณ์   โกกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101391   นางสาวศิรประภา   กาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101397   นางสาวสาวิตรี   สุ่มคอย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101399   นางสาวสิริมาส   อินนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101400   นางสาวสิวาภร   คำแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101401   นางสาวสุชัญญา   ไชยหาญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101418   นายอัษฎาวุธ   มาละยะมาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5710101001   กมลชนก   ทองแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5710501001   จตุรงค์   มาติดต่อ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5712102301   นางสาวกมลรัตน์   เจียมใจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102302   นางสาวกมลรัตน์   ตื้อเครือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102307   นางสาวกุลสตรี   บำเพ็ญไพบูลย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102308   กุลิสรา   คำหว่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102309   นางสาวเกศสยาม   กายาเมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102311   นางสาวจตุพร   วงศยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102312   นางสาวจันทนา   สระทองแมว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102313   นางสาวจินตนา   ใจใหญ่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102316   นางสาวจุไรพร   คำซาว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102318   นายเจษฎา   เจริญสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102319   นางสาวชฎาพร   อินจินดา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102320   นางสาวชนนิกานต์   เทพท้าว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102322   นายชัยยศ   ตระกูลรุ่งอำไพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102323   ชาลิสา   สาคร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102325   นายไชยวัฒน์   คำด้วง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102326   นางสาวญาสุมินทร์   โพธิ์สอน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102328   นายณัฐกรณ์   ผิวเหลือง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102333   นางสาวณัฐริดา   ไชยวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102343   นางสาวนันทิกานต์   หม้อเหล็ก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102345   นิตินาว   โนราช : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102346   นางสาวนิศารัตน์   จันบุญเรือง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102348   นายบัณฑิต   คำแดง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102352   นางสาวปรารถนา   แย้มศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102354   นางสาวปิยดาราลักษณ์   ยศนันท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102357   นายพงศ์พัฒน์   ห่อตระกูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102364   นางสาวพิมพกานต์   อ้ายล้อม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102376   นายวรนาถ   แสนดวงดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102377   นางสาววราพร   อินชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102379   นางสาววารุกร   อุทธิยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102380   นางสาววินิดา   รามวี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102381   นางสาววินิตา   ปัญญาใจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102383   นายศราวุฒิ   สุทธหลวง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102384   ศศิประภา   มวลชู : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102387   นางสาวศุภลักษณ์   สุธรรม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102392   นางสาวสุปริญญา   ปวนปัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102393   นางสาวสุพัตรา   ดีทองคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102395   นางสาวสุมิตรา   ชัยมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102397   อโณทัย   โนทัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102399   นางสาวอภิญญา   แก้วเจิม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102400   นายอภิสิทธิ์   กันธิวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102403   นายอานนท์   สันนิถา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102405   นางสาวอารดา   อานุ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5714101304   นางสาวกัญญารัตน์   เรือนใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101325   นางสาวฐิติชญา   ณ วิเชียร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ